Ръководство

Директор: Станчо Иванов Атанасов

atanasov@pg-vpeev.com, 0893615109

Зам.- директор учебна дейност : Анита Радкова Ангелова

angelova@pg-vpeev.com, 0897048704

Зам.- директор учебно-производствена дейност: инж. Росица Асенова Стайкова

staykova@pg-vpeev.com, 0888440359

Зам.-директор административно-стопанска дейност: Катя Николова Петрова

kpetrova@pg-vpeev.com, 0887693991

Педагогически съветник: Марина Светославова Пешева

pesheva@pg-vpeev.com, 0879008569

Главен счетоводител – Ирена Тодорова Любенова

ilybenova@pg-vpeev.com, 0879008500

Leave a Comment