Проекти

•Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

•Национална програма “Училището – територия на учениците” – Модул “Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” – 2007г. на МОМН.

•Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008г. на Министерство на културата

•Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование” – 2008г., 2009 и 2011 г на МОМН.

•Програма Фар “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” – фаза 3 на Министерството на труда и социалната политика.

•По проект за 2008г. на МОН “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” 2 фаза – доставка на оборудване на компютърни кабинети.

•Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, мярка  „Без свободен час”.

•Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”.

•    Програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”

Проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ), който е част от схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора“, реализирана по оперативната програма „ Развитие на човешките ресурси“. Той е насочен към организиране на времето на учениците в държавните и общински училища в една по-интересна насоченост. Мотивацията се повишава, когато на тях им става интересно.

Професионална гимназия „Велизар Пеев” участва в  проекта с девет извънкласни и извънучилищни дейности:

  • Клуб „Екодейности сред природата” с ръководител Снежана Тошева
  • Секция „Стрийтбол” с ръководител Емил Горанов
  • Секция „Бодибилдинг” с ръководител Дарио Тодоров
  • Театрално студио с ръководител Радка Трашлиева
  • Секция „Млад журналист” с ръководител Юлияна Геловска
  • Клуб „Пътешественик” с ръководител Юлиана Илиева
  • Секция „Родознание” с ръководител Юлияна Геловска
  • Музикално студио с ръководител Игнат Игнатов
  • Клуб „CNC-програмиране” с ръководител инж. Росица Стайкова

Leave a Comment