Изпълнени успешно тренинги по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През месец октомври и ноември по график бяха проведени тренинги от външни експерти,  как да се преодоляват различни кризи и бедствия, възможни в нашето ежедневие във всяка паралелка. Медицински център „Здраве и жизненост“ обучиха учениците как се оказва  „Първа долекарска помощ при човек в безсъзнание със запазено дишане и пулс – реакция и действия, странично стабилно положение и при човек в безсъзнание без пулс и дишане – Кардио-Пулмонална Ресусцитация“. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Своге, проведе обучение и демонстрация на тема: „Защита при бедствия и пожар“ и „Процес на горене и средства за пожарогасене“.

Съвременното училище е поставено пред кризисни събития, повечето от които имат глобален характер. Всяка криза, която възниква в училищната организация или влияе на дейността на училищната организация, се явява стресова за педагогическите специалисти и за учениците. Безспорно необходими са точни и ясни планове за действие с посочени поредици от действия и отговорни лица, с които членовете на училищната общност следва да са запознати. Но също така от съществено значение за ефективно справяне с конкретната кризисна ситуация и за психичното здраве и благополучие на училищните общности е социално-психологическата подкрепа, чрез формиране на стратегии за справяне, фокусирани към проблема, към стратегии за справяне при настъпване на извънредни кризисни ситуации.

Възможността експерти да влязат в класните стаи и да обучат учениците ни на важни умения е безценна и несравнима.

Leave a Comment