Oткрит конкурс

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ,, Доставка на машини и инструменти за подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия „Велизар Пеев“-гр.Своге” ще се извърши на 16.09.2011г. от 14:00ч. в гр.Своге, ул. Отец Паисий 9. На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват всички упълномощени представители на всички участници.

Leave a Comment