Стипендии

Стипендии на ученици за първи учебен срок

на 2021 / 2022 учебна година

 

Документи за кандидатстване:

 

 1. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати.
  1. Успех : Отличен 5,50 – 6,00
  2. Заявление – декларация по Образец № 1

 

 1. Стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.

 

 1. Заявление – Декларация по Образец №2
 2. Успех за кандидатстване от предходната учебна година не по-нисък от Много добър 4,50 /четири и петдесет/
 3. Образува се съвкупния доход на семейството за предходните шест месеца,  всеки отделен вид доход се удостоверява с необходимия документ, като средно-месечния доход на член от семейството на ученика за същия период не трябва да надвишава размера на средната минимална работна заплата за страната .

 

Период: март 2021 година – август 2022 година

Средно- месечен доход на член от семейството – 610 /шестстотин и десет / лева

 

 1. Удостоверения за трудовите доходи на родителите от работодател за периода
 2. Доходи от стопанска дейност като еднолични търговци, както и друти доходи от стопанска дейност, получени през периода, се доказват с декларация
 3. При безработен/безработни родители – регистрирани в бюрото по труда и получаващи обещетения по реда на КСО, представят Удостоверение от НОИ за получените обещетения за периода
 4. Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда – копие на първата и последната страница, на която има записвания на трудовата им книжка и оригинал за сверяване, както и декларация за липса на доходи за посочения период.
 5. Удостоверение от НОИ за размера на изплатените болнични за периода.
 6. Ако родител/ите са пенсионери – удостоверение за получаваната пенсия, за периода без добавките за чужда помощ / може и разпечатка от банковата сметка/
 7. Ако ученикът, кандидатстващ за социална стипендия има учащи се братя и сестри, прилага служебна бележка от учебното заведение, в което учат, удостоверяваща това, а ако те получават стипендии, също и сумата на получената стипендия за периода
 8. При разведени родители – удостоверение от съда за присъдени издръжки. Същото да е с изходящ номер и актуална дата.
 9. Документи за доказване на доходи от наеми, хонорари и други доходи, декларирани в заявлението – декларация
 10. За членове на семейството на ученика се считат бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружество на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новия съпруг/съпруга на лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.
 11. Учениците, които работят вписват получените си доходи в ред „Други” на Заявлението

 

 • Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания.
  1. Заявление – декларация по Образец №3

 

 1. Стипендии за ученици без родители; с един родител
  1. Заявление – декларация по Образец №4
  2. Декларация – по Образец №5

 

Срок за подаване на заявления – 05.10.2020 год.

Заявленията, окомплектовани с необходимите документи се събират от класните ръководители. Те   проверяват посочения успех, подписват ги и ги предават на член от Комисията.

 

Учениците, които са одобрени да получават стипендия трябва да си извадят сметка от Банка ДСК. Необходимо е да посетят клон на банката заедно с един родител. Необходимите документи са:

 • лична карта на ученика
 • лична карта на родител
 • удостоверение за раждане (копие и оригинал за сверка)

Услугата става на момента. Номерът на сметката трябва да се предаде на кл. ръководител.

ВАЖНО:

 • Такси се дължат само ако се заяви специален дизайн на пластиката.
 • Таксите за теглене са 0,30 лв. от банкомат на ДСК и 1,20 лв. от друг.
 • Годишни такси за обслужване няма.
 • Задължително условие е първоначално сметката да се зареди със сумата от 10 лв.