Равен достъп

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През месец юни 2021 г. Професионална гимназия „Велизар Пеев“ бе включена в техническото и финансово изпълнение на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

В изпълнение на Дейност 1. „Закупуване на технически устройства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“ бяха получени 45 лаптопа за ученици, 14 лаптопа за педагогически специалисти и един универсален шкаф за зареждане.

Закупените технически устройства се използват по време на обучение от разстояние в електронна среда за осигуряване на непрекъснат учебен процес като се предоставят за временно ползване на ученици и педагогически специалисти.

В изпълнение на Дейност 2. „Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“ през месец септември 2021 г. 87 ученици от VІІІ клас преминаха обучение за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда на тема „Работа с платформата Google Workspace“. В продължение на 4 учебни часа те се запознаха с интерфейса и функционалностите на платформата, усвоиха умения за работа с инструментите в екипите, чата и безплатните вградени приложения.