ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г.

 

Със заповед  №РД09–2779/28.10.2019г. на министъра на образованието, Професионална гимназия „Велизар Пеев“ – Своге е включена в списък на училищата с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи.

Групи по Проект „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 година

 • Български език и литература 10 Г клас, ръководител Десислава Йорданова
 • Български език и литература 12 Б клас, ръководител Анна Петкова
 • Български език и литература 12 Г клас, ръководител Юлияна Геловска
 • Български език и литература 12 Д клас, ръководител Юлияна Геловска
 • Математика 9 Б клас, ръководител Анелия Петрова
 • Математика 10 Г клас, ръководител Кирилка Стоичкова
 • Математика 11 Б клас, ръковоител Анжела Василева
 • Биология, ръководител Лидия Рашкова
 • Физика, ръководител Марияна Кацарова
 • Клуб „Клуб празници и традиции“, ръководител Юлиана Илиева

 

По проекта за учебната 2019/2020 година са сформирани следните групи:

 • Български език и литература 10 клас, ръководител Десислава Йорданова
 • Български език и литература 11 клас, ръководител Юлияна Геловска
 • Български език и литература 12 А клас, ръководител Юлияна Геловска
 • Български език и литература 12 В-Г клас, ръководител Анна Петкова
 • Математика 8 клас, ръководител Кирилка Стоичкова
 • Математика 10 клас, ръководител Анжела Василева
 • Забавна физика, ръководител Марияна Кацарова
 • Ресторантьорство на английски език, ръководител Юлиана Илиева