Дуално обучение

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

 

През учебната 2022/2023г. Професионална гимназия „Велизар Пеев“ беше включена в изпълнението на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от европейския социален фонд. Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Изпълнението на проекта създава условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение (ПОО) и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда чрез регламентиране на единни правила за училищните екипи. Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.

В рамките на изпълняваните дейности по Проекта в ПГ „Велизар Пеев“ беше изградена нова, модерна учебна лаборатория за учениците от 8Б клас, обучаващи се в специалност „Компютърна техника и технологии“. Закупено беше оборудване и материали, което ще помогне на учениците в учебния процес и в усвояването на нови знания, и ще им предостави нов поглед във вижданията и новите технологии.

На учениците ще се осигури подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване“ в партниращото ни предприятие Фабрика за шоколадови изделия „Монделийз България Продакшън“ ЕООД, гр. Своге. Предвидени за всеки ученик са по две стажувания, за които в рамките на Проекта бяха закупени по два комплекта работно облекло. Учениците ще имат възможност да се запознаят с предмета на дейност и реалните работни условия в Фабриката. Всеки ученик участвал в пробното стажуване ще получи сертификат.