Ученически практики

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ 2018 г.
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“

НАЧАЛО НА УЧЕНИЧЕСКАТА ПРАКТИКА – 20.03.2018 г.

11 ученици е квотата на ПГ „Велизар Пеев““ по проекта.

След процедура по кандидатстване се сформираха следните групи:

 1. специалност „Компютъра графика“ – 10 ученици от Х и XI клас
  наблюдаващ учител – Диляна Божинова

партнираща фирма – Лого Дизайн ООД – София

2. специалност „Металорежещи машини с ЦПУ“ – 1 ученик
наблюдаващ учител – инж. Панайот Корнов

партнираща фирма – АМЕТ ООД, София

>> ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ>> ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ /ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 11. КЛАС/

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“
Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10iv на ОП НОИР.
Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:
• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.
Конкретните цели на проекта са:
1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.
2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

 

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“

 • Целевата група по проекта са ученици от професионалните гимназии и училищата с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение от СППОО.
 • В дейностите, свързани с провеждане на практиката в реална работна среда могат да бъдат включвани ученици, в дневна и дуална форма на обучение, навършили 16 г. към момента на сключване на договора по проекта.
 • Учениците обучавани в дуална система на обучение провеждат своята практика по проекта по график, който не съвпада с графика на обучението в реална работна среда (дуална система на обучение) в седмично разписание.
 • Максималният брой участници в целевата група е 8 000 ученици, от които 2000 в направления от приоритетно значение за икономиката.
 • Направленията от приоритетно значение за икономиката – техника, информационни технологии и транспорт.
 • Да бъде регистрирана минимум една УТФ в системата на проекта.
 • Няма ограничение в броя на учениците, за които един наблюдаващ учител или наставник ще отговарят по време на практическото обучение по проекта.
 • Разходите за транспорт се поемат от бюджета на проекта. Могат да се извършват разходи в полза на практикуващите ученици до 80 лв. за ученик за пътуване през цялото време на практиката от мястото на училището, до мястото на практическото обучение по проекта и обратно, когато те се намират в различни населени места.

За организиране и провеждане на практиките във всяко училище се сформира екип по проекта, който включва:

 • Функционален експерт – служител, който организира, координира и контролира подготовката, организацията, изпълнението, резултатите и своевременното отчитане на дейностите по проекта. Цялостно управление, координация и наблюдение на всички дейности в хода на проекта. Осигурява взаимодействие, сътрудничество и информиране на всички страни и партньора на проекта.
 • Организатор/консултант ученически практики – служител, който мотивира, организира и консултира включването на учениците в ученически практики в реална работна среда.
 • Училищен финансист – служител, който извършва и отчита разходите по проекта.
 • Наблюдаващ учител – учител по теория или практика на професията от съответното училище или професионален колеж.
 • Наставник – служител, който работи във обучаващия работодател, с опит по професията, отлично познаващ условията на труд.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“
Дейност 1 – Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчните и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, включително учебни компании
Дейност 2 – Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики в реална работна среда и удостоверяване на резултатите
​Дейност 3 – Дейности по информиране и публичност на проекта
Дейност 4 – Дейности за организация и управление на проекта

В ПГ „Велизар Пеев“ – Своге, успешно приключи първата група практиканти от 10в клас специалност „Компютърна графика“ – по проект  „Ученически практики“ – фаза 1. Учениците работиха в реална работна среда във фирма Лого Дизайн-ООД, София.

Този проект даде нова възможност за взаимодействие на училището с бизнеса, с работодателите. Учениците, успяха да придобият професионални умения за работа в екип, да учат чрез практика и да се усъвершенстват в професията по която се обучават. На успешно приключилите ученици предстои издаване на Сертификати и изплащане на стипендии.