Икономика и мениджмънт

 

Професия:

Икономист

СПЕЦИАЛНОСТ:

Икономика и мениджмънт

 

Обучаваните по тази специалност придобиват умения:

 

 • да извършват общи управленски дейности;
 • да ръководят собствена фирма;
 • да бъдат ръководители на отдели и направления в малки и средни предприятия и да работят като специалисти в големи компании;
 • да определят стратегии и да управляват други хора, като ги мотивират за постигане на целите на организацията;
 • да извършват сложни бизнес анализи;
 • да познават микро- и макро­икономическите процеси и да бъдат в състояние да адаптират дейността си спрямо изискванията на бизнес средата, за да поддържат и развиват конкурентността на организацията;
 • да познават отблизо дейността на различни функционални области: маркетинг, финанси, човешки ресурси, производство и др.

 

Учебното предприятие е форма на практическо обучение в рамките на професионалното образование; обучение и ориентиране чрез работа в симулирана пазарна среда посредством интегрирано обучение по икономика, маркетинг, финанси, счетоводство, информационни технологии, чужди езици и предприемачество.

 

Практическата насоченост на обучението се налага поради следните обстоятелства:

 

 • Необходимост от активно участие в икономическия живот в България;
 • Успешна интеграция на пазара на труда;
 • Насърчаване на предприемачеството;
 • Увеличаване броя на малките и средните предприятия;
 • Повишаване на конкурентоспособността на участниците;
 • Развитие на международни връзки и търговска дейност.

 

След завършен XII клас и успешно положени ДЗИ, учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Възможност да продължат образованието си във всички ВУЗ.

Leave a Comment