Политика

ПОЛИТИКА

за защита на личните данни на ПГ „Велизар Пеев“,

съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

ПГ „Велизар Пеев“, като администратор на лични данни, обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели – обучение, възпитание и социализация на ученика, нормативно установени в чл. 3 на ЗПУО и чл.9 на Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование

Училището спазва принципа за забрана на обработване на специални категории данни съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД (разкриване на расов или етнически произход; разкриване на политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации; сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; лични данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном)

С каква цел обработваме личните данни и на какви правни основания?

Училището обработва личните данни само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с организиране на учебния процес, подпомагане на обучението, издаване на документи, отговарящи на държавните изисквания.

Като образователна институция ние имаме законово задължение да поддържаме Регистър за подлежащи на обучение, дневници, лични дела, да издаваме ученическа книжка, уверение, академична справка, удостоверение за завършен клас или етап на образование, свидетелства за основно образование, свидетелство за ПКС и дипломи за средно образование. Тези документи имат задължителни атрибути и по закон съдържат по-голям набор от лични данни като: ЕГН, дата и място на раждане, постоянен адрес, снимка и др.

Имаме законовото задължение да обработваме Ваши лични данни при кандидатстване и получаване на стипендии.

Вашиге данни като адрес, телефонен номер и електронната поща, са необходими за комуникацията на училището със семейството на ученика.

Училището има задължение да осигурява сигурността и безопасността на територията на училището, което включва и заснемането на изображения чрез системата за видеонаблюдение. При необходимост ще бъдем длъжни да споделим тази информация с правоохранителните органи.

При никакви обстоятелства училището няма да разкрива информация или данни, които:

 • биха причинили вреда на детето;
 • биха посочвали, че детето е или е било обект на злоупотреба или има риск от това, освен когато разкриването не би било в най-добрия интерес на детето;
 • биха позволили друго лице да бъде идентифицирано, освен ако лицето е служител на училището или лицето не е дало съгласие, или е разумно в обстоятелствата да се разкрие информацията без съгласието. Изключението от разкриването не се прилага, ако информацията може да бъде редактирана така, че името или идентификационните данни на лицето да бъдат премахнати;
 • биха били под формата на справка, дадена на друго училище или друго място за обучение и обучение, потенциалния работодател на детето или друго лице.

Какви са нашите задължения като администратор на лични данни?

 • да защитаваме личните данни чрез подходящи мерки за сигурност;
 • да уведомяваме органите за нарушения на сигурността на личните данни;
 • да документираме обработването на личните данни;
 • да водим подробни записи за дейностите по обработка на данните и получаване на съгласие.

Какви лични данни събира ПГ „Велизар Пеев“?

Професионална гимназия „Велизар Пеев“ събира следните групи лични данни:

 • физическа идентичност – трите имена, ЕГН, постоянен адрес, телефони, месторождение;
 • образование – вид на образованието, място на придобиване на образованието, номер на диплома и дата на издаване;
 • семрйна идентичност – имена на родителите, адреси, телефони;
 • медицински данни – имеи фамилия на личен лекар, телефон за връзка, документи за временна или трайна нетрудоспособност във връзкас извиняване на отсъствия по болест, освобождаване от часовете по ФВС или получаване настипендия.

Личните данни се събират, обработват и съхраняват на хартиен и/или електронен носител от следните длъжностни лица: ръководител направление ИКТ, главен счетоводител, зам.-директор УД, зам.-директор УПД, зам.-директор АСД, педагогически съветник, секретар, технически изпълнител, членове на Комисията по прием в ПГ „В. Пеев“ и класните ръководители.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Вашите лични данни се съхраняват за различни периоди от време, но само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които сме ги събрали. Сроковете за съхранение на архиви с лични данни са определени със Закона за държавния архив, Закона за счетоводството. След изтичане на този срок личните данни се унищожават по определения ред.

Най-дългият срок за съхранение на лични данни е свързан със законовото ни задължение да издаваме дубликати на свидетелства за основно образование и дипломи за средно образование. Срокът за съхранение на данните, съдържащи се в тях е 50 г. Данните се съхраняват в училищния архив при строги правила и ограничен достъп и ги използваме само при заявление за издаване на дубликат.

На кого предоставяме личните данни?

ПГ „Велизар Пеев“ има законово задължение да предоставя личните данни на:

 • РУО и МОН;
 • За изпълнение на дейности на НОИ, НАП и МВР при определени условия за предотвратяване на измама или престъпление;
 • Съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление.

Какви права имат лицата субект на лични данни?

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Защитени ли са личните данни?

Правим най-доброто, за да защитим поверените ни лични данни, прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват на хартиен носител и в електронен вид.

Хартиените носители са с ограничен достъп, изрично и персонално разрешен от администратора за определени служебни лица и се съхраняват в помещения и на места, които са под режим на заключване и оборудвани със сигнално-охранителна техника.

Личните данни на електронни носители се съхраняват и трансферират само криптирани.

Длъжностно лице по защита на личните данни.

Със заповед на директора на ПГ „Велизар Пеев“ е определена Елка Еленкова за длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД). Контакт с ДЛЗД се осъществява на телефон 088 882 1157.

Промени в политиката за защита на лични данни.

ПГ „Велизар Пеев“ като администратор на лични данни има право да актуализира, като изменя и/или допълва Политиката за защита на лични данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

УТВЪРЖАВАМ

Станчо Атанасов

Директор на ПГ „В. Пеев“