Обществен съвет


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Правомощия на обществения съвет (Глава четиринадесета – ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ, от чл. 265 до чл. 270 от Закона за предучилищното и училищно образование)

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

(МАНДАТ 19.12.2016 – 19.12.2019 Г.)

Редовни членове:

Председател: Светослав Вешков – представител на работодателите

СЕКРЕТАР: Николай Василев – родител на ученик

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Ангел Георгиев – родител на ученик
  2. Борислава Йорданова – родител на ученик
  3. Мария Данова – родител на ученик
  4. Цветелина Стоянова – представител на работодателите
  5. Ренета Кръстанова – представител на РУО София регион

Резервни членове:

  1. Ася Маринкова – родител на ученик
  2. Ирена Борисова – родител на ученик
  3. Маруся Цветкова – родител на ученик
  4. Костадинка Апостолова – родител на ученик