ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ


Проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г.

 

Със заповед  №РД09–2779/28.10.2019г. на министъра на образованието, Професионална гимназия „Велизар Пеев“ – Своге е включена в списък на училищата с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи.

По проекта за учебната 2019/2020 година са сформирани следните групи:

  • Български език и литература 10 клас, ръководител Десислава Йорданова
  • Български език и литература 11 клас, ръководител Юлияна Геловска
  • Български език и литература 12 А клас, ръководител Юлияна Геловска
  • Български език и литература 12 В-Г клас, ръководител Анна Петкова
  • Математика 8 клас, ръководител Кирилка Стоичкова
  • Математика 10 клас, ръководител Анжела Василева
  • Забавна физика, ръководител Марияна Кацарова
  • Ресторантьорство на английски език, ръководител Юлиана Илиева