КТТ


5_KTTКОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

първи чужд език английски

втори чужд език – немски или руски

 

 

  БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 

Общ бал

=

Математика
свидетелство за VIII клас

Х

3

+

Физика
свидетелство за VIII клас

+

Общ успех
свидетелство за VIII клас

 

Обучаваните по тази специал­ност придобиват умения:

  • да инсталират и ползват приложен и специализиран софтуер;
  • да работят в няколко среди за програмиране;
  • да създават и публикуват web сайтове;
  • да тестват компютърна конфигурация;
  • да откриват и отстраняват проблеми и дефекти;
  • да работят с различни програмни продукти.

 

Възможна реализация:

Учениците, завършили специалност „Компютърна техника и технологии”, придо­би­ват втора степен на професионална квалифика­ция.

Могат да се реализират като хардуерни специа­листи във всички области на компютърната и софтуерната промишленост. Да работят в търговията, икономиката, обслужването, адми­ни­стра­цията, банковото дело и др., където се разработват, внедряват и експлоатират компю­търни системи и се използват информационни технологии, компютърно или микропро­цесорно управление.

 

Подробен учебен план може да видите тук.

Leave a Comment