Икономика и мениджмънт


ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

 

професия: Икономист

Обучаваните по тази специалност придобиват умения:

 • да извършват общи управленски дейности;
 • да ръководят собствена фирма;
 • да бъдат ръководители на отдели и направления в малки и средни предприятия и да работят като специалисти в големи компании;
 • да определят стратегии и да упраляват други хора, като ги мотивират за постигане на целите на организацията;
 • да извършват сложни бизнес анализи;
 • да познават микро- и макро­икономическите процеси и да бъдат в състояние да адаптират дейността си спрямо изискванията на бизнес средата, за да поддържат и развиват конкурентността на организацията;
 • да познават отблизо дейността на различни функционални области: маркетинг, финанси, човешки ресурси, производство и др.

Учебното предприятие е форма на практическо обучение в рамките на професионалното образование, обучение и ориентиране чрез работа в симулирана пазарна среда посредством интегрирано обучение по икономика, маркетинг, финанси, счетоводство, информационни технологии, чужди езици и предприемачество.

Практическата насоченост на обучението се налага поради следните обстоятелства:

 • Необходимост от активно участие в икономическия живот в България;
 • Успешна интеграцията на пазара на труда;
 • Насърчаване на предприемачеството;
 • Увеличаване броя на малките и средните предприятия;
 • Повишаване на конкурентоспособността на участниците;
 • Развитие на международни връзки и търговска дейност.

Учебно тренировъчната фирма /УТФ/ е модел на реално предприятие, в което учениците се обучават в условия, близки до реалната практика. При извършване на всички дейности, присъщи на административните служби на едно предприятие учениците тренират умения за прилагане на практика на получените теоретични знания. Те се запознават с конкретните изисквания на професията за определено работно място и по пътя на собствения си опит се научават какво е това да ръководиш собствен бизнес, да търсиш и да вземаш решения, да носиш отговорност за взетите решения. Сделките, управленските решения, ежедневната дейност са съобразени с изискванията на нормативната база и на пазарната икономика, но без участието на реални стоки и пари. Целта на обучението е предоставяне на възможност за изграждане на умения, поведение и отношение към работата във собствена фирма.

Учениците сами избират предмета на дейност и организационно правната форма на бизнеса, подават съответните формуляри към Търговския регистър на Центъра на учебно тренировъчните фирми в България за запазване на име на фирмата и за регистрацията й, определят целите на фирмата, съставят организационната структура на управление, избират и назначават персонал, управляват работните процеси в предприятието, изготвят и попълват документи, създават, договарят и самостоятелно извършват търговски сделки на пазара на УТФ, участват в търговски изложения.

Това допринася за стимулирането на предприемаческото мислене, осмислянето на икономическите връзки и взаимодействия между фирмите и институциите, уменията за работа в екип, повишава езиковата компетентност и прилагането знанията получени от други икономически дисциплини. В УТФ човек се учи на икономика като я “усети”. Това внася динамика в ученето. Обучаемите действат като отговорни ръководители и служители и развиват предприемачески дух. Професионалната подготовка в работа в учебно предприятие прави учениците конкурентноспособни на пазара на труда.

 

Подробен учебен план може да видите тук.

 

Leave a Comment