Икономика и мениджмънт


ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

с интензивно изучаване на английски език

втори чужд език – немски или руски

 

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 

Общ бал

=

БЕЛ
изпит

+

Математика
изпит

Х

3

+

Математика
удостоверение
7-и клас

+

География
удостоверение
7-и клас

 

Обучаваните по тази специал­ност придобиват умения:

  • да извършват общи управленски дейности;
  • да ръководят собствена фирма;
  • да бъдат ръководители на отде­ли и направления в малки и средни предприятия и да рабо­тят като специалисти в големи компании;
  • да определят стратегии и да упраляват други хора, като ги мотивират за постигане на целите на организацията;
  • да извършват сложни бизнес анализи;
  • да познават микро- и макро­ико­номическите процеси и да бъдат в състояние да адаптират дейно­стта си спрямо изискванията на бизнес средата, за да поддържат и развиват конкурентността на организацията;
  • да познават отблизо дейността на различни функционални области: маркетинг, финанси, човешки ресурси, производство и др.

 

Възможна реализация:

Учениците, завършили специалност „Икономика и мениджмънт” придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Икономист”.

Многоаспектната и високо­квалифи­цира­на подготовка на учениците от специалност „Икономика и мениджмънт” им предоставя не само възможност да се реализират като икономисти, финансисти, счетоводители, ръководители на човешки ресурси, бизнес аналитици и др., но и необходимите опит и познания за стартиране и управление на самостоятелен бизнес.

 

Подробен учебен план може да видите тук.

 

Leave a Comment