Бизнес администрация


с интензивно изучаване на английски език

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 • Оценката от теста по БЕЛ
 • Утроената оценка от теста по математика
 • Оценките по математика и география от удостоверението за завършен VII клас

Обучаваните по тази специал­ност придобиват умения:

 • да вземат управленски решения в рамките на компетенциите на среден специалист- администратор;
 • да познават и адекватно прилагат законите и другите нормативни актове;
 • да работят със съвременна компютърна офис-техника;
 • да оказват административни услуги на граждани и юридически лица;
 • да водят делова кореспонденция, класифицират и архивират документи;
 • да извършват машинописни и стенографски услуги;
 • да извършват общи управленски дейности;
 • да ръководят собствена фирма.

 

След завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, учениците получа­ват диплома за средно образо­ва­ние, свидетелство за професио­нална квалификация и могат да продължат образо­ванието си във всички ВУЗ.

Подробен учебен план може да видите тук.

Възможна реализация:

Учениците, завършили специалност „Бизнес администрация” придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Офис – мениджър”.

Обучаемите придобиват знания и умения за работа като икономист-организатори в бизнес-офисите. Специалността дава възможност на завършилите да планират и организират административните процеси в деловата и фирмената дейност, като използват съвременни средства за комуникация.

Завършилите могат да се реализират като офис-сътрудник, офис–мениджър, администратор в централните и териториални държавни структури, както и в частни организации с идеална или бизнес цел.

Leave a Comment