ПРАВИЛА за работа в условията на COVID – 19 за учебната 2020/2021 година


 1. ЦЕЛИ

ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге има за свои основни задачи да включи и приобщи всеки свой ученик, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да го подкрепи в личностното му развитие. Към тези задачи през учебната 2020/2021 година се добавя и още една важна задача – да опазим здравето на учениците, на работниците и служителите в професионалната гимназия, на родителите на учениците и на всички други граждани, посещаващи професионалната гимназия в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19.

Тези условия ще изискват през учебната 2020/2021 година полагане на повече усилия от обичайното; необходимо е да се намери баланса между предпазливостта и отговорността за здравето на учениците, работниците и служители и гражданите от една страна, и необходимостта да преподаваме и учим, работим и живеем относително нормално, от друга.

Обучението в реалната класна стая и прякото взаимодействие между учителите и учениците е най-добрата и незаменима алтернатива за осъществяване на образователния процес. Поради това и в изпълнение на насоките на МОН учебната 2020/2021 година в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге ще започне присъствено в дневна форма на обучение за всички ученици.

Настоящите правила за работа в условията на COVID-19 имат за цел:

            1.да направим ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге максимално безрискова среда като се реализира набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на учениците като част от възпитателната функция на професионалната гимназия;

 1. да реагираме незабавно съгласно здравните правила при всеки един констатиран случай в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге на заболял или със съмнение за заболяване с COVID-19;
 2. да имаме готовност да превключим от присъствено обучение на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки или за цялата професионална гимназия) при указания от здравните власти и съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба с COVID-19;
 3. да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи;
 4. да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците от ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;
 5. да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене като намалим в максимална степен ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;
 6. да използваме кризата като възможност за иновации и подобряване на педагогически и организационни модели и практики, използвани в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге, за създаване на една още по-сплотена и по-взаимодействаща си училищна общност между учители, ученици, родители и граждани.

            Настоящите правила са разработени на основата на насоките на МОН и при съобразяване на конкретните условия на обучение, социализация и труд в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге.

 1. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА

Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на средата на взаимодействие между учениците, между работниците и служителите, между ученици и учители, между служители и граждани.

При присъствено обучение и класна система на организация в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге ограничаването на средата на взаимодействие е възможно само частично, но в по-висока степен, ако се приложи изцяло кабинетна система на обучение. Кабинетната система на обучение през учебната 2020/2021 година ще се прилага само за учебните предмети по практика от професионалната подготовка и тези по информационни технологии и рисуване.

Разбираме, че е невъзможно да се осигури препоръчаната физическа дистанция вътре в класната стая и да се гарантира липса на физическо взаимодействие между учениците и между учител и ученици. Затова в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге през учебната 2020/2021 година водещ модел ще е стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки. Прилагането на тази стратегия ще осигури възможност при наличието на болен ученик за среда на взаимодействие да се приема само паралелката, в която този ученик се обучава и на карантина ще подлежат само учениците от тази паралелка. Тази стратегия не може да бъде приложена изцяло поради необходимостта от провеждане на практическите занятия в работилниците и ателиета по различните учебни предмети.

2.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ:

Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

2.1.1. Спазване на общите здравни мерки, препоръчани от Министерството на здравеопазването и другите здравни власти в страната.

2.1.2. Носене на лични предпазни средства: маски и/или шлемове.

а) Носенето на маска или шлем е задължително:

 • за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – предверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, учителска стая и др. Маските за учениците се осигуряват от учениците, респ. техните родители. Професионалната гимназия осигурява предпазни шлемове за учителите. Учителите сами си осигуряват маски. Същевременно когато по предписание на личните лекари носенето на маски и шлемове е противопоказно за някои деца и ученици, те може да не носят такива и в общите закрити части на територията на институцията.
 • в класните стаи, работилниците и ателиетата, компютърни кабинети и физкултурен салон – от всички ученици от 8.-12. клас и от всички педагогически специалисти. Професионалната гимназия осигурява предпазни шлемове за учителите. Учителите сами си осигуряват маски.

б) Изключения се допускат по време на учебния час и други занимания:

– в училищния двор за учители и ученици, ако се осъществяват дейности само с ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние по-голямо от 1,5м.

– за учениците – когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно да се осъщствяват с лични предпазни средства за лице (напр. четене на глас, устно разказване и изпитване, физически упражнения и др.)Маските за учениците се осигуряват от учениците, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или те не са подходящи за ползване.

в) училищата осигуряват време за „почивка“ от задължението за носенето на лични предпазни средства за лице за учениците:

– извън учебните часове – в училищния двор или класната при широко отворени прозорци (в случаите, в които метеорологичните условия или други обстоятелства не позволяват излизането навън)

– по време на учебния час, по преценка на учителя и при широко отворени прозорци

2.1.3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване. В ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге през учебната 2020/2021 година се извършва:

а) ежедневно трикратно (преди началото на учебния ден, след голямото междучасие и след приключване на учебните занятия) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки: подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др. При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия се увеличат на четирикратно почистване (преди началото на учебния ден, след голямото междучасие, след приключване на учебните занятия и преди края на работния ден).

б) ежедневно се проветряват по време на всяко междучасие класните стаи, учителската стая, компютърните кабинети, работилниците, ателиетата и физкултурния салон.

в) ежедневно се дезинфекцират във всяко междучасие мишките, клавиатурите и машините и инструментите в работилниците.

г) ежедневно във всички санитарни помещения и тоалетни се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

2.1.4. Засилена лична хигиена. ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге през учебната 2020/2021 година:

а) осигурява течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работници и служители;

б) осигурява поставянето на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входовете на професионалната гимназия, в учителската стая и в коридорите, а при възможност и в класните стаи, работилниците и ателиетата, компютърните кабинети, физкултурния салон, като тяхната употреба се контролира от служебните лица, влизащи в тези помещения.

в) въвежда устойчива практика за създаване на навици у учениците за:

 • миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне;
 • за правилно използване на дезинфектанта за ръце, който трябва да се нанася върху чисти ръце;
 • елиминиране на вредните навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.

2.1.5. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията. В ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге през учебната 2020/2021 година със заповед на директора:

а) се определя лице, отговорно за организацията и спазването на правилата във връзка с епидемията;

б) се утвърждава разпределението на отговорностите в училищния екип и задълженията на помощния персонал, в т.ч. и утвърждаването на графици и/или дежурства.

в) се запознават учениците, работниците и служителите, родителите и другите граждани със здравните изисквания, въведени в професионалната гимназия.

д) се създава организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от Министерството на здравеопазването разрешения съвместно  и/или под методичната помощ на РЗИ София област.

2.1.6. Максимално ограничаване на контактите между учениците от различните паралелки при осъществяване на заниманията по интереси. В ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге през учебната 2020/2021 година:

а) се организират групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, при спазване на изискванията за разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях;

б) при заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

2.2. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ:

Препоръчителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге за учебната 2020/2021 година са:

2.2.1. За осигуряване на дистанция между паралелките:

а) Класни стаи и организация на учебния процес:

 • За общообразователните предмети и теоретичните занимания по професионална подготовка определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.
 • Използване на кабинети само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. компютърен кабинет, лаборатории, работилници и физкултурен салон.
 • При възможност разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.
 • Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището.

б) Учителска стая:

 • Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.
 • По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
 • Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.
 • Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

в) Коридори и стълбища:

 • Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.
 • Отстраняване на ненужните предмети от коридорите.
 • Въвеждане на правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.

г) Входове:

 • Използване на вход А за учениците от VIII, IX и X клас, на който са монтирани термокамери за измерване на температурата.
 • Използване на вход Б за учениците от X“б“, XI и XII клас, на който са монтирани термокамери за измерване на температурата.
 • Осигуряване на портиер и дежурни учители за съдействие на пропускателния режим на входовете.

д) Училищен двор:

 • Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.
 • Разделяне на двора на зони за отделни паралелки.
 • Провеждане на повече занятия навън.
 • Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.

е) Физкултурен салон:

 • Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито.
 • Във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

2.2.2. За подпомагане на комуникацията на ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге с РЗИ София област:

а) Предварително уточняване на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции.

б) Съвместно обсъждане на информацията и предоставяне на типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква професионалната гимназия да подаде към РЗИ София област при съмнение или случай на COVID-19.

в) Съвместно обсъждане на информацията и предоставяне на бланка с отметки за поредността от задължителните стъпки, които да предприеме ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.

2.2.3. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР):

а) Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.

б) Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет, както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

в) Разработване и споделяне чрез сайта на професионалната гимназия на ръководства за ученици и родители за ОЕСР и на ресурси.

г) Споделяне чрез сайта на професионалната гимназия на електронни ресурси за проследяване на график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.

д) Споделяне чрез сайта на професионалната гимназия на ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електронни ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.

2.3. ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ:

Възпитателните мерки са адресирани към учениците, обучавани в професионалната гимназия и се обсъждат и приемат от педагогическия съвет на ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге. Те имат за цел да се повиши информираността и личната ангажираност на всеки отделен ученик в опазването на живота и здравето му. Друга цел на възпитателните мерки е да се ангажира ученика с поведение, което намалява риска от разпространение на COVID-19.

Възпитателните мерки в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге за учебната 2020/2021 година включват:

2.3.1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.

2.3.2. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти за поведение, намаляващо риска от разпространение на COVID-19.

2.3.3. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

2.3.4. Публикуване на сайта на ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет, както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 1. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕТО

Правилата за поведение в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге при съмнение или при констатиран случай на COVID-19 имат за цел да се създадат необходимите условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за заболели, както и да комуникира стъпките на действие с цел възпитаване на спокойно и уверено поведение в случай на  COVID-19 в училището. Това включва както мерки за подготовка за евентуална среща с вируса в професионалната гимназия, така и спазването на конкретни правила при наличие на симптоми или в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик или на работник или служител от професионалната гимназия.

3.1. ПОДГОТВИТЕЛНИ МЕРКИ:

            Подготвителните мерки в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге изискват:

            3.1.1. Обособяване на място за изолиране на ученик или възрастно лице с грипоподобни симптоми.

            3.1.2. Създаване на организация в професионалната гимназия за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и за недопускане в сградата на професионалната гимназия на лица във видимо нездравословно състояние. Медицинският филтър се извършва от портиера и дежурните учители в началото на учебния ден, като работата им се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час и могат да  подадат обратна информация за общото състояние на учениците.

            3.1.3. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-бързо да се определят потенциалните заболели.

            3.1.4. Информиране на родителите за прилаганите в професионалната гимназия здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки, които ще бъдат предприети.

3.2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗДРАВНИ ПРОТОКОЛИ:

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на  COVID-19 в училището включват:

3.2.1. При наличие на един или повече симптоми при ученик

3.2.2. При наличие на един или повече симптоми при възрастно лице

3.2.1. Задължителни здравни протоколи

при наличие на един или повече симптоми

при УЧЕНИК:

            Симптомите на заболяване от COVID-19 при ученик са: ð повишена телесна температура, ð кашлица, ð хрема, ð задух, ð болки в гърлото, ð умора, ð мускулни болки, ð гадене, ð повръщане, ð диария и др.

            При наличие на един или повече от изброените по-горе симптоми при ученик от ПГ „Велизар Пеев“- гр. Своге е задължително да се следва изброеното по-долу първоначално поведение:

             Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома.

‚ На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.

ƒ Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците на ученика и се изисква незабавно да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт и др.).

„ На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват: да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.

… След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

† Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в професионалната гимназия само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

            В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик от ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге е задължително да се следва изброеното по-долу поведение:

Œ Родителите информират директора на професионалната гимназия, който трябва незабавно да се свърже с РЗИ София област и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ София област.

 Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ София област и се предписват на директора на професионалната гимназия. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ София област в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

     2.1. Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на ученика и на РЗИ София област.

     2.2. Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

     2.3. Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

Ž Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

 Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на ученика и на РЗИ София област.

 При карантиниране на контактния ученик членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на ученика и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ София област и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

‘ След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.

’ Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

3.2.1. Задължителни здравни протоколи

при наличие на един или повече симптоми

при ВЪЗРАСТНО ЛИЦЕ:

            Симптомите на заболяване от COVID-19 при възрастно лице са: ð повишена телесна температура, ð кашлица, ð хрема, ð задух, ð болки в гърлото, ð умора, ð мускулни болки, ð гадене, ð повръщане, ð диария и др.

            При наличие на един или повече от изброените по-горе симптоми при възрастно лице (работник или служител) от ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге е задължително да се следва изброеното по-долу първоначално поведение:

             Възрастното лице незабавно се изолира в специално определеното за това помещение (изолатор) и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането му у дома не е възможно в същия момент.

‚ Избягва се физически контакт на възрастното лице с други лица.

ƒ При възможност възрастното лице използва личен транспорт за придвижване до дома си.

„ Възрастното лице осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, които следва да се предприемат в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи PCR тест.

… Директорът на професионалната гимназия предоставя на РЗИ София област списък с контактните на възрастното лице ученици, учители и друг персонал в съответствие с указанията на РЗИ София област.

† Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с възрастното лице.

‡ След като възрастното лице напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

ˆ Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

‰ Възрастното лице се допуска отново на работа в професионалната гимназия само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

            В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастно лице (работник или служител) от ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге е задължително да се следва изброеното по-долу поведение:

Œ Възрастното лице информира директора на професионалната гимназия, който незабавно се свързва с РЗИ София област, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в професионалната гимназия и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.

 Директорът на професионалната гимназия предоставя на РЗИ София област списък с учителите и  учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ София област.

Ž Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в професионалната гимназия, се разпореждат от РЗИ София област и се предписват на директора на ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге.

 В зависимост от броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялата професионална гимназия.

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ София област в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:

     5.1. Ученици от паралелката, на която възрастното лице е класен ръководител. Родителите/настойниците на учениците от тази паралелка се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ София област.

     5.2. Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

     5.3. Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното възрастно лице на разстояние по-малко от 2м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

‘ Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ София област.

’ След отстраняване на заразеното възрастно лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт възрастното лице в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.

“ Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 1. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

4.1. СЪЩНОСТ:

Съгласно Насоките на МОН, ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге очаква Министерството на образованието и науката да обяви: 1) броя на заболелите от COVID-19, при който ще се преминава към обучение в електронна среда и 2) броя заболели в училището/населеното място/региона от сезонни респираторни вируси, при който в училището/населеното място/региона ще се обявява грипна епидемия.

Обучението в електронна среда от разствояние (ОЕРС) не е дистанционна форма на обучение, а обучение в различна среда, при което учителят и учениците не са физически на едно и също място, а реализират учебния процес в електронна среда с помощта на информационните технологии. ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците. След приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование ОЕРС ще може да се прилага за:

1) отделен ученик, който по медицински причини краткосрочно (до 30 дни или за друг срок, определен със ЗИД на ЗПУО) не може да посещава училище.

2) цяла/цели паралелка/и, които се обучават в дневна форма на обучение.

4.2. ОЕРС ЗА ОТДЕЛЕН УЧЕНИК:

4.2.1. Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска по здравословни причини в случаите, когато отсъствието му е за период до 30 дни, физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от класа и когато разполага с необходимите технически и технологични възможности, като:

а) Ученикът наблюдава провежданите уроци, без обаче да може да участва активно в урока;

б) Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна стая)

в) Ученикът не подлежи на оценяване по време на ОЕРС

г) Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна форма на обучение.

4.2.2. Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон, свързани с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците в реалната класна стая.

При невъзможност училището да осигури за ученика наблюдение на урока на съответната паралелка се допуска включването на ученика за наблюдение на урок на друга паралелка или на урок в дистанционна форма на обучение за същия випуск при наличието на организирано такова обучение, а когато и това не е възможно, училището може да организира предоставяне на материали на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата на медиатор.

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.

4.2.3. Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ София област в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай.

4.3. ОЕРС ЗА ЦЯЛА ПАРАЛЕЛКА:

4.3.1. Практически, когато учениците от една цяла отделна паралелка, по решение на РЗИ София област в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище. Същото се прилага и за всички паралелки в професионалната гимназия по решение на РЗИ София област.

4.3.2. В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

4.3.3. При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства  учениците в училищата (съответно на населеното място, региона или цялата страна) преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.

4.3.4. Организирането и провеждането на ОЕСР се извършва от учителите в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни.

За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.

4.4. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПЛАВНО ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОЕРС:

Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към ОЕРС в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге са както следва:

            4.4.1. Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.

            4.4.2. Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.

            4.4.3. Използване на единна платформа за цялата професионална гимназия.

            4.4.4. Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:

                        а) Синхронно ОЕСР – поставят се отсъствия и оценки в Google Meet;

                        б) Асинхронно ОЕСР – не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика;

                        в) Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР – отсъствия се поставят само за часовете на синхронно ОЕСР;

                        г) Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия- възможно е и оценяване.

            4.4.5. Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип;

            4.4.6. Разработване при необходимост на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина;

            4.4.7. Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР.

След приемането на промените в ЗПУО ще е възможно целогодишно – комбинация от присъствено обучение и обучение в електронна среда от разстояние, което може да е в до 20%  от задължителните и избираемите учебни часове, ще се допуска само за отделни паралелки в иновативни училища, при които иновацията е свързана с организацията на обучението.

 1. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ С УСТАНОВЕН ПО-ВИСОК РИСК ОТ COVID-19

5.1. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, РАЗЛИЧНИ

ОТ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

В ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге се осъществява присъствено обучение в дневна форма на обучение. Тя създава възможност за пълноценно педагогическо взаимодействие, за социализация и за ефективна възпитателна функция.

При необходимост в професионалната гимназия се организират и всички други форми на обучение, установени със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО): самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на обучение. В допълнение, нормативната уредба предвижда и вечерна, задочна и комбинирана форма на обучение, които обаче се прилагат в твърде специфични случаи и затова не са обект на настоящите правила.

5.1.1. Формата на обучение се избира от ученика и/или неговите родители, но това право не е безусловно, а при спазване на изискванията на ЗПУО и подзаконовите нормативни актове, а в отделни случаи и след препоръка от Екипа за подкрепа за личностно развитие.

5.1.2. Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до:

            а) Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми). В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 1 към настоящите правила, с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето.

            б) Семейни причини:

þ по избор на родителите – допустимо условие за преминаване в самостоятелна форма;

þ желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо условие за преминаване в индивидуална форма;

þ трайно пребиваване със семейството на територията на друга държава– допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на обучение за ученик от VIII до XII клас).

            в) Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби.

За всяка от формите на обучение, ЗПУО и подзаконовите нормативни актове поставят и други допълнителни условия, като за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в VIII – XII клас.

5.1.3. В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка. В допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование и допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити.

5.1.4. С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в индивидуални учебни часове в училищe, като ЗПУО и подзаконовите нормативни актове ще предвидят част от тези часове да се осъществяват от разстояние в електронна среда. Индивидуалните часове се предоставят в съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план, включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план. Обратната връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване или чрез полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците, записани в индивидуална форма на обучение, училището предоставя при необходимост консултации и обща подкрепа.

5.1.5. За учениците, които се обучават в дистанционна форма, присъствените учебни часове покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от неговото или друго училище (за разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици и с редуциран брой учебни часове). Независимо от това той продължава да е ученик на училището, в което е записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от неговото или от друго училище.

Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.

5.1.6. Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай, смяната на формите в хода на учебната година може да се осъществява при определени условия, изброени в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование.

Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение, поради невъзможност преминаването в друга форма на обучение: самостоятелна, индивидуална или дистанционна.

5.2. ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ РИСКОВИТЕ В ЗДРАВОСЛОВНО ОТНОШЕНИЕ ГРУПИ:

В ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват:

а) Организиране на информационна кампания за родителите с разясняване на конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов родител/настойник попада в  рискова група.

б) Определяне на учителите от професионалната гимназия, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение и/или да предоставят обучение и/или консултации в електронна среда от разстояние, тъй като разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.

в) Подаване към РУО София област на информация за учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение, тъй като разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.

 1. СЪПЪТСТВАЩА ПОДКРЕПА ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ПРОПУСНАЛИ ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

Отчитайки, от една страна, трудната ситуация във връзка с разпространението на COVID-19, която може да доведе в отделни случаи до карантиниране на една или повече паралелки в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге, на цялата професионална гимназия, на град Своге като цяло или на София област, да наложи задържане вкъщи на отделни ученици, които страдат от заболявания, които ги поставят в рискова група от СOVID 19, и зачитайки правото на родителите да не пускат децата си да присъстват в клас, професионалната гимназия може да предостави съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети.

Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните възможности, ще се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция, като се използват възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП НОИР.

В допълнение ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге предвижда промени във вътрешни нормативни актове на професионалната гимназия и в техническите средства и комуникация, които да позволяват на учениците, които не присъстват в училище по уважителни причини, да се осигури възможност да наблюдават уроци на своята или друга паралелка от същото училище, което да ги подпомогне в процеса на самоподготовка.

На общо основание на всички тези ученици следва да се оказва и психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.

 1. ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБЪР ПСИХОКЛИМАТ И НАМАЛЯВАНЕ НА СИТУАЦИИТЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ, СТРЕС И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

7.1. В настоящата ситуация е важно всички мерки да бъдат осъзнати и приемани от всички като значими за опазване здравето на учениците в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге на техните родители и семейства и на работниците и служителите на професионалната гимназия и техните семейства. Необходимо е да бъде намерен балансът между добрата информираност и прекаленото ангажиране на вниманието на учениците, работниците и служителите с рисковете от разпространение на вируса.

ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге се стреми да осигури спокойна среда за обучение, възпитание и труд, в която да бъде предоставена необходимата информация за рисковете от заразяване, но в никакъв случай да не се допусне създаване на напрежение от непрекъснато фокусиране върху темата.

7.2. Педагогическият съветник в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге при необходимост провежда срещи с отделни ученици, цели паралелки и работниците и служителите на професионалната гимназия, на които в спокойна обстановка да бъдат изслушани тревогите и страховете на изброените по-горе лица и бъдат успокоени, чрез разясняване на настоящите правила, че в професионалната гимназия се прилага надежден набор от мерки, гарантиращ в максималната възможна степен безопасната среда на обучение, възпитание и труд.

7.3. За да се осигури здравословен психоклимат в настоящата ситуация, ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге предприема следните стъпки:

Стъпка № 1. Обсъждане и информиране. Настоящите правила се обсъждат и приемат  на общо събрание на персонала на ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге. Така проведеното обсъждане гарантира правилното разбиране и приемане на задълженията на всеки и осъзнаване необходимостта от спазването им.

Одобрените от екипа на училището правила следва да бъдат представени по подходящ начин на учениците на професионалната гимназия и чрез тях и на техните родители. Правилата трябва да бъдат представени с необходимите пояснения и аргументация от страна на класните ръководители, като това ще даде необходимата увереност и спокойствие от страна на родителите.

Правилата следва да бъдат отворени и променяни винаги, когато бъде оценена необходимостта от това, като всяка промяна трябва да бъда представяна на учениците, работниците и служителите на ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге .

ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге задължително уведомява родителите, като изпраща електронни съобщения чрез електронен дневник и публикува актуалната информация за мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 на сайта на училището. В допълнение към това професионалната гимназия информира родителската общност:

 • В началото на учебната година – за създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището;
 • Регулярно – веднъж на две седмици, за епидемичната ситуация в училището;
 • Извънредно – при наличие на болен ученик, учител или служител в професионалната гимназия и/или промяна в някоя от мерките и правилата за ограничение на разпространението на COVID-19. Тези съобщения трябва да информират родители относно броя на заболелите, от кои класове са, респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес. Текста на съобщенията се съгласува с педагогическия съветник с оглед недопускане на излишно напрежение. Общата част на тези съобщения може да бъде изготвена предварително с цел по-бърза реакция при възникване на конкретен случай на заразен ученик или работник или служител.

Стъпка № 2. Познаване и прилагане. Със заповед на директора на ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге е определен Организационен екип за изпълнение на настоящите правила, който отговаря за спазването на правилата в професионалната гимназия. Екипът има за задача при констатиране на неспазване на някое от правилата, то да се напомня на лицата, които не са го спазили и да обсъжда необходимостта от подкрепа за неговото спазване. Аргументът за спазване на правилата винаги е свързан с опазване на собственото здраве и здравето на околните. Това важи не само за колектива, но и при констатиране на неспазване на правилата от учениците.

Екипът, на база на констатираните практики и неизпълнение на правилата, предлага изменения и допълнения на настоящите правила целогодишно.

Стъпка № 3. Подкрепа при затруднения. При неспазване на правилата в професионалната гимназия от работник или служители или от ученик или родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, която може да се изразява в разговор и обсъждане на причините, довели до нарушението на настоящите правила, но преди всичко в търсене на пътища за тяхното отстраняване. Разговора се провежда от член на екипа или от класен ръководител.

7.4. ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге събира от родителите или по служебен път актуална здравна информация за всяко дете.

Родителите и учителите трябва да демонстрират чрез своето поведение осъзнатата необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост да го разясняват на учениците. Така чрез техния личен пример учениците много по-лесно ще възприемат правилата и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне.

Добрата информираност и ясната осъзнатост за необходимостта от спазването на правилата, въведени в професионалната гимназия, са най-добрата основа за изграждане на добър психоклимат, намаляване на напрежението и стреса за колектива и за семействата. Не бива да се допуска насаждането на непрекъснат страх, а по-скоро увереност, че спазването на правилата е важно за намаляване на рисковете и личната отговорност на всеки е ключов фактор за недопускане на разпространението на вируса.

7.5. Предоставянето на подвеждаща или на непотвърдена информация на ученици и родители от страна на учителите крие сериозни рискове от създаване на излишно напрежение. Ето защо препоръчваме учителите да използват само надеждни източници на информация, като Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването.

Със сигурност знаем, че този вирус все още не е добре изследван и липсва достатъчно надеждна и научно обоснована информация за неговото развитие и дори разпространение, поради което трябва да се проверява всяка информация, разпространявана на семействата. Тази проверка може да се осъществява и чрез РЗИ София област .

По отношение на намаляването на напрежението и стреса е препоръчително да бъдат споделяни добри практики на учители от професионалната гимназия или от други училища на територията на областта и страната.

 1. КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ

8.1. Всяка една проблемна ситуация ни кара да търсим нови възможности и решения, за да постигнем поставената цел. Създаването на собствен модел от всяко училище за организиране на учебния процес в условията на СOVID-19 предполага експериментиране и прилагане на различни педагогически и организационни модели и практики. Споделянето им ще окаже положително въздействие върху подобряване на образователната среда и при създаване на още по-сплотени и взаимодействащи си училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, ученици и родители.

Анализът на постигнатото и на трудностите и предизвикателствата, които трябва да се преодолеят, ще даде информация за необходимостите от дооборудване и технологична обезпеченост на обучението.

8.2. Кризисната ситуация показа, че за постигане на качествено, достъпно и приобщаващо образование е необходимо:

 • децентрализиране на решенията във всяка конкретна ситуация заедно с делегиране на повече права и повече персонални отговорности за взети решения и предприети мерки;
 • превръщане на професионалната гимназия в активна общност чрез оптимизиране на връзките между участниците в учебния процес и утвърждаване на родителите като партньори в обучението;
 • достъп до много източници на информация и образователни ресурси, изобилие от платформи и начини за комуникации, обединение и споделяне на добри педагогически практики в името на образованието;
 • гъвкави творчески решения, разчупване на рутината и прилагане на иновации, интерактивен подход в обучението, интердисциплинарност чрез реално осъществяване на междупредметните връзки;
 • фокусиране върху очакваните резултати от обучението, поставяне на акцента върху формирането на умения, пречупване на обучението през заобикалящия ученика свят и жизнения и социалния опит, който той има;
 • открояване значимостта на меките умения – учениците активно ще участват в процесите на планиране и управление на собственото учене, ще развиват способностите за работа в екип и изпълнение на проектни задачи, при които се изисква толерантност към мнението на другите участници в дейността и вземане на информирани решения;
 • формиране и развитие на уменията на учениците за устойчиво развитие, здравословен начин на живот и активно гражданство.

Кризата за пореден път ни показа, че ключът към ефективност на образователния процес е синхрон между всички учители, активна подкрепа на ръководството на училището и (съ-)участие на родителите.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са обсъдени на общо събрание на работниците  и служителите в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге, проведено  на 08.09.2020 год.

9.2. Настоящите правила са утвърдени със Заповед №684/08.09.2020год. на директора на ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге.

9.3. Копие от настоящите правила се съхранява при:

9.3.1. директора на ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге

9.3.2. заместник-директорите

9.3.3. на видно място в учителската стая

9.3.4. в канцеларията

9.3.5. във фоайето на професионалната гимназия

9.4. Настоящите правила могат да бъдат изменяни и допълвани целогодишно по реда на тяхното обсъждане и утвърждаване.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

СПИСЪК

на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

Децата са податливи на инфекция с причинителя на COVID-19, но обикновено протичането при тях е безсимптомно или с по-леки симптоми в сравнение с възрастните. Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане. Данните за децата като източници на разпространение на новия коронавирус са все още ограничени, като непрекъснато се натрупва все по-нова и нова информация, свързана с протичането на заболяването и неговите последствия в детската възраст.

Предложеният списък със заболявания в детска възраст е ориентировъчен и същият ще бъде периодично актуализиран на базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни медицински данни.

Като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 трябва да се имат предвид децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни кортикостероиди и цитостатици и т.н.).  Вниманието трябва да е насочено и към децата със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия. Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане, поради което при хронично болни деца с увреждане на дихателната и на гастроинтестиналната система рискът от възникване на усложнения след COVID-19 е реален. Важна е и групата на всички деца с хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

Предвид гореизложеното при преценка на лекуващ или проследяващ лекар форма на обучение, различна от дневната,  може да се препоръча и за деца с други заболявания, които не са посочени в списъка.

От медицинска гледна точка препоръка/решение за провеждане на форма на обучение, различна от дневната, при деца с хронични заболявания трябва да се взема индивидуално за всяко дете от лекар специалист, провеждащ наблюдението на съответното дете, според тежестта и хода на протичане на конкретното заболяване, а при необходимост и след консултация с психолог. За целта е необходимо да се предостави в учебното заведение етапна епикриза от проследяващия лекар специалист за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.

Имунология

Първични имунни дефицити при деца – над 200 вида. (Техният брой се променя всяка година.)

Детска кардиология

 1. Хемодинамично значими – Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ) и налагат прием на медикаменти:

– ВСМ с ляво-десен шънт                                       – обструктивни ВСМ

– цианотични ВСМ                                                 – комплексни ВСМ

 1. Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със СН
 2. Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение
 3. Артериална хипертония (ІІ степен). Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са:

– сърдечна недостатъчност                                    – риск от внезапна смърт

– белодробна хипертония                                       – коморбидност с органна увреда

– артериална хипоксемия (сатурация под 85%)

Детска неврология

Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, дискоординационен синдром, умствена изостаналост и епилепсия – ДЦП, дегенеративни/заболявания на нервната система.

При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към тях да бъде както досега – индивидуално обучение или дистанционна форма (при възможност).

Детска ревматология

 1. Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5 мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици
 2. Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца
 3. Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента

Хронични ендокринологични заболявания

 1. Високостепенното затлъстяване с метаболитен синдром
 2. Вродена надбъбречна хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща форма
 3. Полиендокринопатии – автоимунни полиендокринни синдроми
 4. Болест на Адисон
 5. Новооткрити тиреотоксикози

Метаболитни и генетични заболявания

 1. Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип – органични ацидурии, дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални болести, левциноза
 2. Малформативни синдроми, асоциирани с имунен дефицит – синдром на Di George, Nijmegen breakage синдром
 3. Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея
 4. Мукополизахаридози

Детска нефрология и хемодиализа

 1. Деца след бъбречна трансплантация
 2. Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром, васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна терапия)

Детска гастроентерология

 1. Болест на Крон
 2. Улцерозен колит
 3. Автоимунен хепатит
 4. Деца на домашно парентерално хранене
 5. Деца с трансплантиран черен дроб

Детска фтизиатрия

 1. Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне – първите 2 месеца
 2. Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне – до трайно обезбациляване
 3. Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране на неврологичната симптоматика и обезбациляване
 4. Всички хематогенно-десиминирани форми – до нормализиране на рентгеноморфологичните промени и обезбациляване

Детска онкохематология

 1. Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия
 2. Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък)
 3. Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или имуносупресивни медикаменти
 4. Всички деца с хронични хемолитични анемии

Детска пулмология

 1. Муковисцидоза
 2. Тежка и неконтролирана бронхиална астма
 3. Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб
 4. Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации
 5. Деца с бронхиектазии с тежък клиничен ход на заболяването
 6. Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин
 7. Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея
 8. Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД, хипоксемия, кислородозависимост

Детска гръдна хирургия

 1. Деца след оперативни торакални интервенции

Детска офталмология

 1. Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит

Отново напомняме, че основните противоепидемични мерки за предотвратяване възникването и разпространението на COVID-19 са честа хигиена на ръцете, почистване и дезинфекция на повърхности и предмети, редовно проветряване на помещенията, спазване на физическа дистанция от други хора, както и носене на защитни маски за лице. Същите следва да се прилагат както в училище, така и в работната среда и в обществото от останалите членове на домакинството, за да не се допусне заразяване и предаване на инфекцията от и към лицата от най-рисковите групи в обществото – възрастните и хората с придружаващи заболявания, вкл. деца, родители, близки, учители, роднини (баби и дядовци).

По отношение на родители/настойници с риск от тежко протичане на COVID-19 следва да се имат предвид следните придружаващи заболявания: захарен диабет, артериална хипертония, хронично белодробно заболяване, онкологични заболявания, както и всяко заболяване, водещо до компрометиране на имунитета или хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

В тези случаи препоръка за провеждане на дистанционна форма на обучение при дете на родител/настойник с хронично заболяване поради риск от тежко протичане при родителя/настойника трябва да се издаде от проследяващия лекар специалист за конкретен период от време.

Препоръките съобразно посочените заболявания подлежат на периодична актуализация на базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни медицински данни.

 

Leave a Comment