Дневна форма


Втори учебен срок

 

8 а, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика Английски език Английски език Английски език Математика
2 Математика Английски език Английски език Английски език Предприемачество
3 Български език Математика Английски език Биология Информационни технологии
4 Английски език История Физика Български език Английски език
5 Английски език Предприемачество Български език Физическо Английски език
6 Философия Физическо Български език География Английски език
7 История Час на класа Химия Спортни дейности
8 б, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Английски език Английски език Информационни технологии Физическо
2 Английски език Английски език Английски език Химия Физика
3 Английски език Български език Английски език Предприемачество География
4 Математика Български език Математика Български език Английски език
5 Биология Математика Физическо Български език Английски език
6 История Физика Философия Английски език История
7 Спортни дейност Предприемачество Час на класа Английски език
8 в, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия Философия Физическо Математика Български език
2 Предприемачество Английски език Математика Английски език История
3 Математика Английски език Български език Английски език Физическо
4 География Английски език Български език Информационни технологии Английски език
5 История Биология Английски език Физика Английски език
6 Английски език Български език Английски език Предприемачество Английски език
7 Английски език Физика Спортни дейности
8 Час на класа
8 г, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Химия Биология Физика Английски език
2 Физика Философия Физическо Информационни технологии Английски език
3 Английски език Английски език Английски език Английски език Математика
4 Английски език Английски език Английски език Английски език Физическо
5 Български език Английски език Математика Български език История
6 Предприемачество Английски език Предприемачество Български език Български език
7 География История Час на класа
8 Спортни дейности
9 а, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Общопрофесионалн и умения Изобразително изкуство Техническо чертане История
2 Биология Общопрофесионалн и умения Философия Техническо чертане Немски език
3 Немски език Общопрофесионалн и умения Информационни технологии Български език Английски език
4 Физическо Български език Английски език Физика Химия
5 Математика Български език Английски език Английски език География
6 Музика Английски език Материалознание Математика Математика
7 Английски език Физическо Час на класа
8 Спортни дейности
9б-ИМ, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски език, Руски език Математика Немски език, Руски език История Физика
2 История История Английски език Математика Английски език
3 Философия Обща икономическа теория Обща икономическа теория Български език Математика
4 География География История Английски език Биология
5 Английски език Български език Биология Биология Химия
6 Физика Български език Физическо Физика Физическо
7 Химия Информационни технологии Час на класа
8 Спортни дейности
9 в, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Руски език Компютърна графика и мултимедия Руски език Философия Химия
2 Химия Биология География История Математика
3 Български език Английски език Биология Английски език Български език
4 Български език История Рисунка, ИУЧ Физическо Физика
5 Физика Физическо История Математика Биология
6 Немски език Математика Английски език Информационни технологии Немски език
7 История География Английски език Физика Спортни дейности
8 Час на класа
9 г, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Руски език Учебна практика Кулинарни изделия и напитки за кетъринг Руски език Химия Английски език
2 Математика УП КИНК Математика Физика Философия
3 Безопасност и долекарска помощ УП КИНК История Английски език География
4 Английски език УП КИНК Биология Английски език История
5 Музика УП КИНК Български език Информационни технологии Математика
6 Български език Английски език Български език Изобразително изкуство Физическо
7 Немски език Английски език Физическо Немски език Час на класа
8 Спортни дейности
9б-КТТ, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски език, Руски език Математика Немски език, Руски език История Физика
2 История История Английски език Математика Английски език
3 Философия Градивни елементи Градивни елементи Български език Математика
4 География География История Английски език Биология
5 Английски език Български език Биология Биология Химия
6 Физика Български език Физическо Физика Физическо
7 Химия Информационни технологии Час на класа
8 Спортни дейности
10 а, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия Български език Общопрофесионелн и умения Български език История
2 Немски език, Руски език История Общопрофесионелн и умения Български език Биология
3 География Биология Общопрофесионелн и умения Математика Физика
4 Английски език Математика Физическо Изобразително изкуство Немски език, Руски език
5 Физическо Физика Философия География Английски език
6 Химия Електрически измервания Музика История Химия
7 Час на класа Електрически измервания География Спортни дейности
10б-КГ, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Немски език, Руски език Български език История Немски език, Руски език
2 Български език Музика Английски език Английски език Математика
3 Физика География Физическо Философия Философия
4 Биология Изобразително изкуство Математика География География
5 Химия Химия Физика УП Компютърна графика и мултимедия История
6 Физическо Компютърна графика и мултимедия История УП Рисунка, типаж, анимация Биология
7 Спортни дейности Компютърна графика и мултимедия Час на класа УП Рисунка, типаж, анимация
10 в, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология Немски език, Руски език Физическо УП Кулинарни техники и технологии за кетъринг Немски език, Руски език
2 История Химия Физика УП КТТК Химия
3 Физическо Български език История УП КТТК Биология
4 Физика Философия Английски език УП КТТК Български език
5 Математика Изобразително изкуство География История Български език
7 Музика Гостоприемство в туристическата индустрия Спортни дейности Час на класа
10б-ПП, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Немски език, Руски език Български език История Немски език, Руски език
2 Български език Музика Английски език Английски език Математика
3 Физика География Физическо Философия Философия
4 Биология Изобразително изкуство Математика География География
5 Химия Химия Физика УП Увод в алгоритмите История
6 Физическо УП Програмиране История УП Увод в алгоритмите Биология
7 Спортни дейности УП Програмиране Час на класа УП Увод в обектноориентираното програмиране
11 а, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика История УП Обектно ориентирано програмиране Обектно ориентирано програмиране Здравословни и безопасни условия на труд
2 Философия Първи чужд език УП Обектно ориентирано програмиране Обектно ориентирано програмиране Първи чужд език
3 Първи чужд език УП Web Design Здравословни и безопасни условия на труд Обектно ориентирано програмиране Български ЗИП
4 Български език УП Web Design Предприемачество История, География

ЗИП

Български ЗИП
5 УП Технология на програмирането Български език Системи управление на база данни Физическо Физическо
6 УП Технология на програмирането Български език Системи управление на база данни Математика История
7 УП Технология на програмирането УП Организация на компютъра Философия ЗИП
8 Час  на класа Спортни дейности
11 б, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Статистика Първи чужд език Философия Икономика на предприятието УП Икономическа информатика
2 Първи чужд език Математика Първи чужд език Български език УП Икономическа информатика
3 История Маркетинг Български език Български език Финанси
4 Работа в учебно предприятие Физическо Работа в учебно предприятие Философия, История

География ЗИП

Физическо
5 Работа в учебно предприятие Финанси Работа в учебно предприятие Счетоводство Български ЗИП
6 Математика  Счетоводство на предприятието История УП Счетоводство на предприятието Български ЗИП
7 Икономика на предприятието Право Час на каса
8 Спортни дейности
11в-КГ, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Рисунка, типаж, анимация Здравословни и безопасни условия на труд История Български език Философия
2 Рисунка, типаж, анимация Здравословни и безопасни условия на труд Български език Български език Български ЗИП
3 Рисуване Предприемачество Изобразителна студия Визуални изкуства Български ЗИП
4 Математика Първи чужд език Живопис Компютърна графика и мултимедия ЗИП История на древното и съвременното изкуство
5 Първи чужд език Графични техники и оформления на печатни издания Компютърна графика и мултимедия Скулптура История
6 История на древното и съвременното изкуство Физическо Компютърна графика и мултимедия Физическо Първи чужд език
7 Математика Графичен дизайн Час на класа
8 Спортни дейности
11г-КТТ, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Математика История Първи чужд език Програмиране
2 Физическо Български език Процесори и памети за РС Философия Програмиране
3 Проектиране на електрически схеми Дънни платки Първи чужд език История ЗИП Програмиране
4 Проектиране на електрически схеми УП Процесори, памети и дънни платки Български ЗИП История ЗИП Приложен софтуер
5 Български език УП Процесори, памети и дънни платки Български ЗИП Процесори и памети за РС Приложен софтуер
6 Български език УП Процесори, памети и дънни платки Физическо Дънни платки УП Компютърни мрежи
7 Математика Час на класа УП Компютърни мрежи
8 Спортни дейности
11 д, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо История УП Технология на сладкарски изделия Първи чужд език Технология на специалността
2 Автоматизация на производството Физическо УП Технология на сладкарски изделия Математика Технология на специалността
3 История Математика УП Технология на сладкарски изделия Български език Машини и съоръжения
4 Философия Автоматизация на производството УП Технология на сладкарски изделия Философия,

История, География

ЗИП

Първи чужд език
5 Хигиена на храненето и хранително законодателство Български език УП Технология на сладкарски изделия Машини и съоръжения Български ЗИП
6 Хигиена на храненето и хранително законодателство Български език УП Технология на сладкарски изделия УП Художествено оформление и моделиране на сладкарски изделия Български ЗИП
7 Спортни дейности УП Художествено оформление и моделиране на

сладкарски изделия

ЗИП

УП Художествено оформление и моделиране на сладкарски изделия Час на класа
11г-ЕМА, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Математика История Първи чужд език ЛП Електрически машини
2 Физическо Български език Електрически апарати Философия ЛП Електрически машини
3 Електрически апарати Електрически машини Първи чужд език История ЗИП ЛП Електрически машини
4 Електрически машини Електрически машини Български ЗИП История ЗИП УП по специалността
5 Български език Електрически апарати Български ЗИП Електрически машини УП по специалността
6 Български език Електрически апарати Физическо Електрически апарати УП по специалността
7 Математика Час на класа УП по специалността
8 Спортни дейности
11в-ЦПУ, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 УП Металорежещи машини с ЦПУ Приложни програмни продукти История Български език Философия
2 УП ММ с ЦПУ Приложни програмни продукти Български език Български език Български ЗИП
3 УП ММ с ЦПУ Предприемачество Основи на програмирането Металорежещи машини с ЦПУ Български ЗИП
4 Математика Първи чужд език Основи на програмирането История ЗИП Машинни елементи
5 Първи чужд език Автоматизация на проиводството Машинни елементи Технология на машиностроенето История
6 Технология на машиностроенето Физическо Металорежещи машини с ЦПУ Физическо Първи чужд език
7 Автоматизация на проиводството Математика Час на класа
8 Спортни дейности
12а-ПСИ, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технология на специалността Физическо Математика Икономика УП Технология на специалността
2 Технология на специалността Математика Физическо Машини и съоръжения УП Технология на специалността
3 УП Технология на сладкарски изделия Български език Машини и съоръжения Чужд език по професията УП Технология на специалността
4 УП ТСИ Български език Технология на специалността ЗИП Чужд език по професията УП Технология на специалността
5 Производствена практика Свят и личност Технология на специалността ЗИП Български ЗИП УП Технология на специалността
6 Производствена практика Икономика Свят и личност Български ЗИП УП Технология на специалността
7 Час на класа Икономика УП Технология на специалността
8 Спортни дейности
12 б, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо Производствена практика Проектен мениджмънт Физическо Финансовоикономически анализ и контрол
2 Проектен мениджмънт Производствена практика Проектен мениджмънт Финансовоикономически анализ и контрол Предприемачество
3 Проектен мениджмънт Свят и личност Философия,

Английски ЗИП

Свят и личност Чужд език по професията
4 Математика Български език Философия ЗИП Икономика и организация на предприятието Компютърна обработка на

счетоводна информация

5 Български език Мениджмънт Финансовоикономически анализ и контрол Математика Компютърна обработка на счетоводна информация
6 Български език Чужд език по професията Икономика и организация на предприятието Български ЗИП УП Икономика и организация на предприятието
7 Чужд език по професията УП Икономическа информатика Час на класа
8 Спортни дейности
12в-КГ, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Компютърна графика Български език Български ЗИП Визуални изкуства
2 Български език Компютърна графика Графичен дизайн Графични техники и оформление на печатни издания Визуални изкуства
3 Математика Компютърна графика Философия,

Английски,

География ЗИП

Математика Композиция
4 Рисунка, типаж, анимация Чужд език по професията Философия,

Английски,

География ЗИП

Физическо Композиция
5 Рисунка, типаж, анимация Чужд език по професията Живопис Свят и личност Производствена практика
6 Компютърна графика и мултимедия Свят и личност Скулптура Чужд език по професията Производствена практика
7 Компютърна графика и мултимедия Физическо Час на класа Спортни дейности
12 г, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 УП Технология на кулинарни изделия за кетъринг Български език Чужд език по професията Математика Чужд език по професията
2 УП ТКИК Български език Български език Свят и личност Физическо
3 УП ТКИК Физическо Философия,

Английски,

География ЗИП

Технология на кулинарни изделия за кетъринг УП Организация на обслужването на кетърингово събитие
4 УП Сервиране и барманство Отчитане на кетъринговата дейност Философия,

Английски,

География ЗИП

Организация на обслужването на кетърингово събитие УП ООКС
5 УП Сервиране и барманство Математика Свят и личност Български ЗИП УП ООКС
6 УП Сервиране и барманство Мениджмънт в туризма Отчитане на кетъринговата дейност Сервиране и барманство Производствена практика
7 УП Сомелиерство Час на класа Спотрни дейности Производствена практика

 

12а-КТТ, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Комплексна практика Физическо Математика Икономика Асемблиране на РС
2 Комплексна практика Математика Физическо Чужд език по професията Асемблиране на РС
3 Комплексна практика Български език Чужд език по професията Периферни устройства ЗИП Асемблиране на РС
4 Комплексна практика Български език Периферни устройства Периферни устройства ЗИП УП Периферни устройства
5 Комплексна практика Свят и личност Периферни устройства Български ЗИП УП Периферни устройства
6 Комплексна практика Икономика Свят и личност Български ЗИП Производствена практика
7 Час на класа Икономика Производствена практика
8 Спортни дейности
12в-ЦПУ, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Производствена практика Български език Български ЗИП УП Металорежещи машини с ЦПУ
2 Български език Производствена практика Типови технологични процеси Чужд език по професията УП ММ с ЦПУ
3 Математика Основи на програмирането Философия,

Английски,

География ЗИП

Математика УП ММ с ЦПУ
4 Типови технологични процеси Основи на програмирането Философия,

Английски,

География ЗИП

Физическо УП ММ с ЦПУ
5 Проектиране Чужд език по професията Проектиране с приложни програмни продукти Свят и личност УП ММ с ЦПУ
6 Проектиране Свят и личност Проектиране с приложни програмни продукти Типови технологични процеси УП ММ с ЦПУ
7 Физическо Чужд език по професията Час на класа Спортни дейности