За дейността


%d0%a2%d0%98%d0%a2%d0%a3%d0%9b%d0%9d%d0%90-%d0%a1%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%a6%d0%90

Глава първа

Общи положения

 

Чл.1. Настоящият Правилник е изработен на основание разпоредбите  на и  ЗПУО

Чл.2. С този правилник се определят структурата, функциите, управлението на ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге, правата и задълженията на учителите, учениците и служителите в училището, организацията на образователния процес, издаването на документи за завършен клас, етап или степен на образование.

Чл.3. ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге издава на завършилите определен клас, етап или степен на образование предвидените от ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ удостоверения, свидетелства за основно образование и диплома за средно образование, даващи им правото да продължат образованието си, както и свидетелства за професионална квалификация.

Чл.4. Срещу личния си подпис учителите, служителите и учениците декларират, че са се запознали с настоящия Правилник и се задължават да го спазват. На първата родителска среща класните ръководители  запознават срещу подпис и родителите на учениците с този Правилник.

Чл.5. Настоящият правилник има за цел да осигури условия за правилна организация на работата в училището, за укрепване на трудовата дисциплина, за пълно и рационално използване на работното време и за подобряване резултатите от образователния процес.

Чл.6. Правилникът за дейността на училището (ПДУ) е задължителен за директорите, учителите, учениците, служителите и работещите в училището.

 

Глава втора

Училищно образование. Организация на образователния процес

 

Раздел I. Общи положения

 

Чл.7. Училището е юридическо лице и има:

– наименование – ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ, ПГ;

– официален адрес: ул.“Отец Паисий“ N 9;

– собствен кръгъл печат;

– печат с държавния герб;

– банкова сметка;

– номер и шифър по Булстат;

Чл.8. Училището е държавно, финансира се от МОН и ползва имоти, които са публична държавна собственост.

Чл.9. Приемът на ученици се извършва по условия и ред, определени с Наредба на МОН, утвърден държавен план-прием при спазване на ППЗНП и др. нормативни документи.

Чл.10. Училището създава условия за образование и възпитание на учениците за развитие на техните интереси, способности и възможности в областта на спорта.

Чл.11. В училището не се допускат ограничения на правата или привилегиите на ученците, основани на раса, народност, етническа принадлежност и пол.

Чл.12. Училищното обучение се регулира от ДОС и не се допуска въвличането и използването на учениците за религиозна и идеологическа пропаганда.

Чл.13. В училището религиите се изучават в исторически, философски и културен план, чрез учебното съдържание на различни учебни предмети.

Чл.14. Училището има право:

 1. Да притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпорежда с него;
 2. Да предоставя собственото си имущество под наем;
 3. Да извършва педагогически услуги;
 4. Да се разпорежда с бюджетните си средства;
 5. Да определя вътрешната си организация;
 6. Да избира начина за приемане на ученици в съответствие със съществуващите нормативни актове;
 7. Да определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;
 8. Да издава документи за завършен клас, степен на образование и професионална квалификация;
 9. Да въвежда униформено облекло и други отличителни знаци;
 10. Да създава училищна символика и ритуали.

Чл.15. Училището осигурява завършване на средно образование и придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация.

Чл.16. Училището носи отговорност за:

 1. Изпълнението на ДОС;
 2. Създаване условия за опазване живота и здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им;
 3. За опазване на МТБ и сградния фонд;
 4. Законосъобразното изразходване на бюджетни средства.

Чл.17. Според съдържанието на подготовката училището дава общо и професионално образование:

1.Общото образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания и умения на по-високо равнище чрез ЗП и ЗИП-съгласно утвърдените от МОН учебни планове и програми;

 1. Професионалното образование осигурява придобиване на втора и трета квалификационна степен.

Чл.18. Според степента учениците получават средно образование:

– с четиригодишен срок на обучение и придобита II квалификационна степен;

– с четиригодишен срок на обучение и придобита IIІ квалификационна степен;

– с петгодишен срок на обучение и придобиват III квалификационна степен.

Чл.19. (1) Учениците в дневна, вечерна и самостоятелна форма на обучение ползват правото си на безплатно образование, като не заплащат такси за училищно обучение, ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.

(2) При организиране и провеждане на дейности извън ДОС, участниците заплащат такси, определени с решение на ПС.

Чл.20. Обучението и възпитанието на учениците се провеждат на книжовен български език.

Чл.21. Олимпиадите – училищен и областен кръг – се организират и провеждат по график, утвърден от МОН.

Чл.22. Училището се ръководи от директор и Педагогически съвет.

 

Раздел II. Степени, етапи и видове училищно образование

 

Чл.23. Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VІІІ до ХІІ клас вкл. в два етапа, както следва:

 1. първи гимназиален – от VІІІ до Х клас вкл.;
 2. втори гимназиален – от ХІ до ХІІ клас вкл.

Чл.24.  Професионалното образование се осъществява в средната степен – в първи и във втори гимназиален етап, чрез общообразователната и професионалната подготовка. То може да се допълва и чрез разширена подготовка.

 

Раздел II. Форми на обучение

 

Чл.25. Формите на обучение в училището са дневна, вечерна, самостоятелна и индивидуална.

Чл.26. В дневната и вечерната форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи.

Чл.27. Дневната форма на обучение е присъствена, обучението е на две смени: от 7.55 часа.

Чл.28. (1) Вечерната форма на обучение е присъствена форма, която се организира само за лица, навършили 16 години, за придобиване на средно образование и за професионална квалификация, както и за лица, навършили 14 години, които поради семейни или социални причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение.

(2) Вечерната форма на обучение може да се организира и за ученици със специални образователни потребности по индивидуален учебен план, разработен въз основа на рамковия учебен план за вечерна форма.

(3) Вечерната форма на обучение се провежда след 17 ч. по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за вечерна форма.

(4) Вечерната форма се организира за професии и специалности, по които се провежда обучение в дневна форма.

Чл.29. (1) Самостоятелната форма на обучение се организира за отделен ученик. Тя е неприсъствена. Учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно избрания от тях училищен учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение се организира за:

 1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
 2.   ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;
 3. ученици с изявени дарби;
 4. лица, навършили 16 години.

(3) Организира се в четири сесии: януарска, юнска – редовни, априлска и септемврийска – поправителни.

(4) Срокът за подаване на заявление за явяване на изпит е 20 дни преди съответната изпитна сесия.

Чл.30. Учениците, които се обучават в дневна или самостоятелна форма, могат да променят формата си на обучение при условията и реда на чл.32 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.

Чл.31.(1) Валидирането е установяване на съответствието на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по част от професия.

(2) Валидирането се осъществява по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)и в изпълнение на Наредба №2/13.11.2014г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката.

(3) Валидиране се извършва по професии, по които е провеждала или провежда обучение в ПГ „Велизар Пеев“

(4) Право на валидиране имат лица, които притежават необходимото образователно равнище, определено в чл. 40, ал.3 ЗПОО.

(5) Установяване на придобитите от лицето професионални знания, умения и компетентности, заявени за валидиране, се извършват чрез процедурите, посочени в Наредба №2/13.11.2014г за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

(6) Процедурите по валидиране се организират след подадено от лицето заявление по образец до директора, придружено с необходимите документи, посочени в чл.13(2) на Наредба №2.

(7) За извършване на процедурите по валидиране се сключва договор между ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге и лицето-заявител, в който се уреждат правата и задълженията на страните, организацията, провеждането, материалното и финансовото осигуряване.

(8) Процедурите по валидиране могат да се финансират със средства от физически лица, от юридически лица, от програми и проекти, финансирани с национални и регионални средства, със средства от европейските структурни фондове или със средства от европейското икономическо пространство.

(9) Валидирането приключва с полагане на държавни изпити, съгласно чл.15 от Наредба №2/13.11.2014г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

(10) Лицето-заявител:

 1. по свое желание може да прекъсне процедурите по валидиране по всяко време, като подаде заявление за това до ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге.
 2. неподало заявление по т.1, но повече от шест месеца не изпълнява предвидените по план-графика процедури, се счита за прекъснало валидирането.

 

Раздел III. Организационни форми

 

Чл.32. Обучението в училище се организира в последователни класове.

Чл.33. Продължителността на обучение в един клас е една учебна година.

Чл.34. Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри. Паралелките от един клас се означават с началните букви на българската азбука.

Чл.35. Броят на учениците в паралелките, делението на паралелките на групи се определя при спазване на Наредба № 7/29.12.2000г. на МОН.

Чл.36. (1) Желанието за обучение във формите на ЗИП се декларира от ученика в края на предходната учебна година или преди постъпването на ученика в ПГ «Велизар Пеев» с писмено заявление до директора, подписано от родител. Заявленията се съхраняват в канцеларията и подлежат на контрол от страна на директора.

(2) Желанието за обучение във формите на СИП за следващата учебна година се декларира от ученика две седмици преди края на предходната учебна година с писмено заявление до директора, подписано от родител. Заявленията се съхраняват в канцеларията и подлежат на контрол от страна на директора.

Чл.37. В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.

 

Раздел IV. Учебно време и неучебно време

 

Чл.38. За разпределението на учебното време по предмети, класове, етапи и степен на образование за достигане на общообразователния минимум и за продължителността на етапите за формите на обучение се спазва Наредба № 4 от 30.11.2016г. за учебния план.

Чл.39. Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици и учебни часове, както следва:

(1) Учебната година започва на 15.09. и е с продължителност 12 месеца.

(2) Между учебните години и по време на учебната година учениците ползват ваканции, съгласно заповед на министъра на МОН за график за учебното готоввреме и Училищния учебен план на училището за съответната учебна година.

През учебната 2016/17 година учениците ползват следните ваканции:

 1. 29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
 2. 24.12.2016г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна
 3. 04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. /за учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ клас/ – зимна
 4. 04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. /за учениците от ХІІ клас/ – зимна
 5. 08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. /за учениците от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас/ – пролетна
 6. 13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. /за учениците от ХІІ клас/ – пролетна.

 

(3) Продължителността на учебната година в различните класове е от 31 до 36 учебни седмици и се конкретизира в учебния план. Дните, предвидени за екскурзии и извънкласни дейности, се разпределят съгласно приетия на ПС Годишен план за дейността на училището.

(4) Учебните занятия се разпределят в два учебни срока, съгласно утвърдения учебен план:

 1. I учебен срок – от 15.09.16г. до 30.06.17 г. вкл., с продължителност 18 седмици
 2. II учебен срок:

–  от 09.02.17 г. до 30.06.17 г. вкл., с продължителност 18 седмици, за учениците от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас;

– от 07.02.17 г. до 15.05.17 г. вкл., с продължителност 13 седмици, за учениците от ХІІ клас;

(5) Производствена практика: две седмици – по график, за учениците от X и ХІ клас.

 

(6) Учебната седмица е петдневна.

(7) Седмичната натовареност на учениците се организира съобразно с изискванията на нормативните документи:

 1. 30 учебни часа – VІІІ клас
 2. 32 учебни часа – ІХ-ХІІ клас

(8) Броят на задължителните учебни часове се определя съгласно учебни планове и програми, утвърдени от МОН, училищните учебни планове и училищните учебни програми за ЗИП, утвърдени от РУО.

(9) Заниманията по СИП и извънкласните дейности се провеждат според дневния режим.

(10) Продължителността на учебния час е:

 1. 40 минути – теория;
 2. 50 минути – учебна и лабораторна практика;
 3. 60 минути – производствена практика;

(11) Почивките между учебните часове са, както следва:

 1. 20 минути – между втори и трети час – голямо междучасие;
 2. 10 минути – за всички останали междучасия.

(12) Организацията на учебния ден е двусменна.

 1. І смяна – начален час 7.55;
 2. ІІ смяна – начален час 13.00;
 3. вчерна форма на обучение – 17.00 часа.

 

(11) Промяната в продължителността на учебните часове и на почивките се допуска само при обстоятелства, нарушаващи учебния процес, след издаване на заповед от директора.

Чл.40. Седмичното разписание се разработва за всеки срок при спазване на изискванията на Наредба №10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, психо-физическите особености на учениците и възможностите на училището, от комисия, назначена от директора. Утвърждава се от директора не по-късно от 3 дни преди започване на всеки срок.

Чл.41. Часът на класа се включва в седмичното разписание.

Чл.42. В графика на учебния процес се включва резерв от време за провеждане на училищни празници, спортни мероприятия и др. Прекъсване на учебния процес при екстрени ситуации се разрешава от началника на РУО.

 

Раздел V. Съдържание на училищното образование

 

Чл.43. Учебното съдържание в училището се групира в общообразователна и в професионална подготовка.

Чл.44. Училищният учебен план разпределя учебните предмети и часове от ЗИП.

Чл.45. Целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението се определят с учебни програми за ЗП и ЗПП – утвърдени от министъра на образованието и науката, и за ЗИП – утвърдени от началника на РУО.

Чл.46. В училището се спазва и прилага Наредба №5/ 30.11.2016 г. за общообразователната подготовка и ЗПУО.

Раздел VI. Форми за проверка и оценка на знанията

 

Чл.47. Знанията и уменията на учениците се оценяват от учителя при спазване изискванията на Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.  Класните и контролните се провеждат по график, утвърден от директора.

Чл.48.  Знанията и уменията на учениците от самостоятелна форма на обучение се оценяват чрез изпити от комисии, назначени със заповед на директора.

Чл.49. Оценяването е по шестобалната система – съгласно ДОС за системата на оценяване.

Чл.50. Текущите, срочните и годишните оценки на учениците се вписват в ученическите книжки и дневника на класа. Срочните и годишните оценки се вписват в личния картон на ученика.

Чл.51. Оценките от поправителни, приравнителни, зрелостни изпити и изпитите с учениците от самостоятелна форма се вписват в съответните изпитни протоколи и личния картон на ученика.

Чл.52. Броят на изпитванията е в съответствие с изискванията на Наредба №11 /01.09.2016 г.на МОН.

Раздел VII. Завършване на клас

 

Чл.53. Завършването на клас и на степен на образование, както и придобиването на професионална квалификация в различните форми на обучение, организирани в училището, се удостоверява с едни и същи по вид документи, определени с Наредба № 8/11.08.2016г. на МОН, които дават равни права на завършващите.

Чл.54. Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от ЗП, ЗПП, ЗИП и ЗИПП има оценка, не по-ниска от среден (3,00).

Чл.55. (1) Ученици, които имат годишна оценка слаб (2,00) по учебни предмети от ЗП и ЗИП, полагат поправителни изпити по тях на редовните поправителни сесии:

 1. До две седмици след приключване на учебните занятия /за учениците от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас/;
 2. По ред, определен със заповед на директора на училището.

(2) Учениците, обучавани в дневна и във вечерна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25 % от учебните часове по отделен предмет, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана срочна оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 при спазване на принципа за ритмичност по чл. 11, ал. 1 от ЗПУО, се явяват на изпити за определяне на срочна оценка;

(3) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на определените дати, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора, не по-късно от 10 октомври.

(4) Учениците, получили оценка слаб (2,00) на редовните и допълнителната поправителни сесии или не са се явили на тях, повтарят класа.

(5) Учениците, обучавани в самостоятелна форма на обучение, имат право на две редовни и две поправителни изпитни сесии; при повтаряне на класа се явяват само на изпити по учебните предмети, по които имат оценка слаб 2 или не са се явили.

– редовни изпитни сесии:  от 6 до 31 януари; от 1 до 30 юни

– поправителни изпитни сесии: от 1 до 30 април; от 1 до 30 септември.

(6) Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет от ЗП, ЗПП, ЗИП или ЗИПП, не повтарят класа, а имат право да се явяват на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Могат да се явяват на поправителни изпити и в януарската поправителна сесия.

Чл.56. Учениците имат право да се явяват на поправителни изпити по всички предмети, по които са получили слаби оценки.

Чл.57. Учениците имат право след приключване на учебните занятия от последния клас на съответната степен на образование да се явяват на не повече от три изпита за промяна на оценката. Изпитите се провеждат по ред, определен със заповед на директора. Получената оценка е окончателна и се вписва в съответния документ. Когато оценката е слаб 2, ученикът се явява на поправителни изпити.

Чл.58. За ученици, застрашени от отпадане, училището, с помощта на регионалното управление на образованието и съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи и организации, създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:

 1. Индивидуални програми за психологопедагогическо въздействие на ученика;
 2. Допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;

3.Извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;

 1. Консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и интересите на ученика.

 

Раздел VIII. 1. Документи за завършен клас, степен на образование и професионална квалификация

 

Чл.59. При завършване на клас, степен на средно образование, както и след придобиването на квалификационна степен, се издават документи по образци, утвърдени от МОН.

Чл.60. Завършването на клас от гимназиален етап се удостоверява с ученическа книжка. Завършилите средно образование получават диплома за средно образование и свидетелство за II или III квалификационна степен, в които се вписват оценките и хорариумът по изучаваните предмети от ЗП и ЗИП, определени с училищния учебен план за съответната специалност. В дипломата се вписват и оценките от държавните  зрелостни изпити.

 

 1. Издаване на дубликат

 

Чл.61. Дубликат на свидетелство за основно образование, удостоверение за завършен гимназиален етап на средно образование и диплома за завършено средно образование се издават от директора на училището.

Чл.62.Дубликатът се издава по молба на заинтересованото лице, в случай че документът е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.

Чл.63.Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден от училището.

Чл.64. Дубликатът се издава в 14-дневен срок /за документите, издадени след 2006 г./ и едномесечен срок /за документите, издадени до 2006г. вкл./, като се спазват изискванията на Наредба № 8/11.08.2016г. на МОН и се ползват утвърдените от МОН образци.

 

Раздел IХ. Преместване на ученици

 

Чл.65. Преместването на ученици се извършва по реда на чл.106, чл.107 и чл.108 от Наредба №10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Чл.66. Учениците могат да се преместват при наличие на свободни места в приемащото училище.

Чл.67. Свободните места се обявяват от директора в училището и в РУО.

Чл.68. При различие между училищните учебни планове учениците, които се преместват, полагат приравнителни изпити при следните ред и условия:

 1. 1. Учениците подават заявление до директора на училището и се изготвя график за полагане на съответните приравнителни изпити.
 2. 2. При неявяване на ученика на насрочените изпити – по неуважителни причини – преместването не се осъществява.
 3. Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на определените дати, и ученици, получили слаб 2, могат да се явят на същия изпит в рамките на 10 дни.
 4. Преместването не се осъществява за ученици, които са получили слаб 2 и на поправителния приравнителен изпит.

Чл.69. (1) Учениците могат да се преместват през цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок: в същата професия/ специалност по социални или здравословни причини или при промяна на местожителството на родителите им.

(2) При смяна на специалността – след успешно завършена учебна година.

Чл.70. При преместване на ученик директорът издава удостоверение за преместване и изпраща ксерокопие на личния картон, след като то е изискано с писмо от приемащото училище.

 

Глава трета

Участници в ОП

Раздел I. Учители

 

Чл.71.(1) Учителят организира учебно-възпитателната работа по учебния предмет, по който е назначен, проверява и оценява знанията на учениците и съдейства за пълноценната им интеграция в училищната и социална среда.

(2) Учителските длъжности са:

 1. „учител“;
 2. „старши учител“;
 3. „главен учител“.

(3) Длъжностите по ал. 2, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, а длъжностите по ал. 2, т. 5 – с висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“.

 

Чл.72. Длъжността „учител“ или „възпитател“ не може да се заема от лица, които:

– са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

– са лишени от право да упражняват професията си;

– страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, определени с наредба на МОН, съгласувана с МЗ.

 

Чл.73. Учителите имат право:

–   да бъдат зачитани правата и достойнството им;

– да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес, съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;

– да участват във формирането на политиките за развитие на училището или центъра за подкрепа на личностно развитие;

–  да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

– да получават информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

–  да повишават професионалната си квалификация;

– да дават мнения и да правят предложения за развитие на училището;

– да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения;

– да участват при разработване на  училищния учебен план и при вземане на решения за организиране на дейности извън учебния план;

–  да получават защита по КТ;

–  да членуват в синдикални  и професионални организации;

– да получават представително облекло за всяка календарна година;

– да им бъдат възстановявани разходите за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно;

– да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на задълженията си.

–  при прекратяване на трудовото правоотношение с учители, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати.

 

Чл.74. Учителите имат следните задължения:

– да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС;

– да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от училището;

– да зачитат правата и достойнството на учениците и на другите участници в образователния процес, да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

– да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

– да преподават учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети „чужд език“ и „майчин език“, както и на учебните предмети на чужд език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

– да уведомяват своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

– да участват в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

– да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

–   да отстраняват от учебния час ученици, които пречат на учителя или на съучениците си;

–   да поддържат и повишават професионалната си квалификация;

– да уведомяват своевременно ръководството на училището за допуснати слабости и нарушения в снабдяването със суровини, за кражби, за за организацията и условията на труд, за опазването на околната среда;

– да информират писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочват към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

– да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението им на учители и на добрите нрави;

– да пазят доброто име на училището, да не злоупотребяват с оказаното му доверие, да не разпространяват зловредни слухове и поверителни сведения.

 

Чл.75. Учителите нямат право:

–  да ползват мобилен телефон по време на час;

– да пушат и да внасят и да употребяват алкохол в училището, както и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

–  да внасят в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

–  да нарушават текстовете на Етичния кодекс на училището;

– да предоставят образователни услуги на ученици от училището срещу заплащане.

– да нарушават правата на ученика, да унижават личното му достойнство, да упражняват каквато и да е форма на физическо или психическо насилие.

Чл.76. Учителите редовно попълват и водят дневниците и след приключване на часа си ги оставят в учителската стая.

 

Раздел II. Класен ръководител

 

Чл.77. Класните ръководители се определят от директора в началото на годината със заповед.

Чл.78. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

– да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

– да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

– да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

– своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

– да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

– да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик;

– да организира и да провежда родителски срещи;

– периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

– да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

– да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

– да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

– да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

– да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.

– при завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно дипломата за средно образование;

– характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище;

(2) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за: графика на приемното време на учителите в училището.

(4) Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците, води задължителната училищна документация на съответната паралелка и отговаря за правилното й водене и съхраняване.

Чл.79. Съвместно с учениците от класа планира възпитателната дейност през учебната година и организира ЧК така, че да се създадат условия за:

– разгръщане инициативата и активността на учениците за участие в различни дейности и мероприятия;

– изграждане на ученическата общност в паралелката и приобщаването й към общоучилищния живот;

– отстраняване на негативното влияние на някои фактори на социалната среда върху формирането на личността.

Чл.80. Класният ръководител  може да освобождава ученици от класа си по уважителни семейни причини до 3 дни след писмено подадена молба от родител и разговор с него.

Чл.81. Преди налагане на наказание информира родителя и социалните служби.

Чл.82. В началото на всеки срок провежда периодичен инструктаж с учениците по ЗБУТ.

Чл.83. В началото на учебната година класните ръководители запознават учениците и родителите им с училищния правилник, Правилника за ЗБУТ и училищния учебен план.

 

Раздел III. Дежурни учители

 

Чл.84. Спазват утвърдения от директора график за дежурство в училището.

Чл.85. Идват 20 минути преди започване на учебните занятия.

Чл.86. Следят за реда и дисциплината в училищните сгради и двора през междучасията.

Чл.87. Докладват на ръководството за нанесени щети и констатирани нарушения.

Чл.88. Когато ученикът се яви в училище в неприличен външен вид /неприлично къси поли и панталони и прекалено изрязани блузи/, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно- възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

 

Раздел IV. Ученици

 

Чл.89. Учениците в училището се обучават и възпитават при условия, които гарантират:

 1. Равни възможности за духовно и физическо развитие;
 2. Зачитане на достойнството, правата и свободата им;
 3. Приобщаване към местните и националните традиции, към моралните и културните ценности.

Чл.90. Учениците участват активно в обучението и възпитанието, играят важна роля за постигане на целите и задачите на образователния процес.

 

Ученикът има право:

– да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;

– да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;

– да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

– да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

– да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;

– да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;

– да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;

– да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;

– да получава стипендия при условия и по ред, определен с нормативен акт на Министерския съвет;

– да участва в работата на ПС, при обсъждане резултатите от обучението, при награждаване и при налагане на санкции на ученици;

– да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

– да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси;

– да се премества от училище в друго при заявено желание от родител или настойник чрез писмена молба до директора при спазване на ЗПУО.

 

Чл.91. (1) Ученикът е длъжен:

– да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

– да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените форми на обучение;

– да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;

– да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

– да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

– да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

– да постави изключен или оставен на безшумен режим своя мобилен телефон в предназначената кутия в началото на всеки учебен час;

– да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

– да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

– да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

– да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;

– да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;

– да представя документа за извиняване на отсъствията си в тридневен срок;

– да притежава ученическа книжка и ученическа лична карта.

(2) Дежурният ученик е длъжен да:

– отговаря за реда и дисциплината в класната стая през междучасието, като при необходимост търси съдействието на дежурния по етаж учител.

– в учебния час докладва на учителя за отсъстващите през деня ученици.

– информира учителя и класния ръководител за щетите на вътрешното имущество и техните причинители.

– изчаква учителя до 15 минути след започване на часа и при неявяването му  информира пом.- директора.

 

Чл. 92. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

 1. по медицински причини – при представяне на медицински документ и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;
 2. поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;
 3. до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;
 4. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на решение на педагогическия съвет.

Чл. 93. (1) След всеки 3 допуснати отсъствия на ученика от училище класният ръководител уведомява родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

(2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

Чл.94. (1) За ученик, обучаван в дневна или вечерна форма, чиито отсъствия са 1/3 от общия брой часове по един или няколко учебни предмета от задължителната или от задължителноизбираемата подготовка, и по преценка на  учителя не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка, директорът на училището, след разговор с родител и по предложение на педагогическия съвет, определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

     (2) Ученикът /VІІІ – ХІ клас/ повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

Чл.95. Отсъствието на ученик от учебен час без уважителна причина е неизвинено отсъствие, закъснение до 15 минути за три учебни часа се счита за 1 час неизвинено отсъствие.

Чл.96. Ученикът се явява на изпит по всички предмети, по които няма оформени срочни и годишни оценки, на поправителни сесии, по ред и условия, определени със заповед на директора.

Чл.97. (1) За неизпълнение на задълженията си по този правилник на ученика се налагат следните санкции:

 1. забележка;
 2. преместване в друга паралелка на същото училище;
 3. предупреждение за преместване в друго училище;
 4. преместване в друго училище;
 5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не му позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му;

(3) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час, като вписва отсъствие в дневника.

 1. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си и е длъжен незабавно да се яви при дежурен учител, който го насочва към директор, заместник-директор или педагогически съветник за осъществяване на възпитателна работа.
 2. Учителят, приложил мярката, подава уведомление до училищното ръководство, за да обясни причините за отстраняването на ученика от час.
 3. Веднага след приключването на учебния час се предприемат дейности за мотивацията и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.

(4) Освен налагането на санкция на ученика задължително се предоставяобща подкрепа за личностно развитие като консултации по учебни предмети, консултации с психолог и/или с педагогически съветник, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в неучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по интереси, кариерно ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище.

(5) Видът на общата подкрепа по ал. 1 се определя в плана за действие по чл. 23 от координатора по чл. 7 съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето.

Чл.98.(1) Директорът задължително писмено уведомява родителя/ представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, за откриване на процедура по налагане на санкция по чл.49, ал.1 от Наредба за приобщаващо образование, а в случаите по чл.49, ал.1, т.3-5 – и съответните териториални структури за закрила на детето. При уведомяването на родителя/ представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, директорът посочва извършеното от ученика нарушение и условията, при които може да участва в процедурата по налагане на санкцията.

(2) Участието на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, в процедура по налагане на санкция се извършва при условия и по ред, определени в правилника за дейността на училището.

(3) За всяка процедура по налагане на санкция по чл. 49, ал. 1 и на мярката по чл.49, ал. 5 се определя докладчик – класният ръководител или учител, който преподава на ученика.

Чл.99. (1) Преди налагане на санкция по чл. 49, ал. 1 и на мярката по чл. 49, ал.5, директорът – за санкцията по чл. 49, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет – в останалите случаи, задължително изслушва ученика и/или се запознава с писменото обяснение на ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретнотонарушение.

(2) Родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето,има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(3) По предложение на класния ръководител и/или по молба на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, изслушването на ученика може да се извърши в присъствието на психолог, педагогически съветник, ресурсен учител или друго доверено лице на ученика.

(4) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика, както и ученици от училището.

(5) Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 97, ал.1, т.3, т.4, т.5, за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.

Чл.100. (1) Преди налагане на санкция по чл. 49, ал. 1, т. 3-5 и на мярката по чл.49, ал. 5 от Наредба приобщаващо образование директорът задължително уведомява отдела за закрила на детето в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на ученика, представител на който може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и интересите на ученика.

(2) Преди налагане на санкциите и мерките, с изключение на мярката по чл. 49, ал. 3, задължително се взема предвид мнението на класния ръководител на ученика.

Чл.101.(1) Санкцията „преместване в друга паралелка на същото училище” не се прилага, когато това налага промяна на професията или специалността. При налагане на мярката по чл. 49, ал. 2 за времето на отстраняване наученика не се отбелязват отсъствия, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в ученическата книжка.

(2) Санкциите „преместване в друго училище” и „преместване дневна форма в самостоятелна форма на обучение” за тежки или системни нарушения.

(3) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл.102.(1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл.97, ал.1.

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

(3) Санкциите по чл. 97, ал. 1, т. 4 и т. 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

(4) При системни и груби нарушения на Правилника за дейността на училището се налагат санкции по чл.97, ал.1, т.4 и т.5, без да се спазва последователността им.

Чл.103. За направени отсъствия по неуважителни причини на учениците се налагат следните санкции:

 1. За 5 отсъствия – „забележка”
 2. За 10 отсъствия – „предупреждение за преместване в друго училище”
 3. 3. От 15 до 20 отсъствия – „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ /за ученици, навършили 16-годишна възраст/ – като се отчитат личностните особености на ученика, и според възможностите на училището.

Чл.104.(1) Санкциите и мерките са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3) Когато наказанията по чл. 97, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 са наложени до 30  учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл.105.(1) Санкциите по чл.97, ал.1, т.1 и т.2 от този правилник се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а санкциите по ал.1, т.3, т.4 и т.5 се налагат със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Заповедта за налагане на санкциите се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител/ педагогическия съвет.

(3) В заповедта за налагане на санкциите и мерките се посочват видът на санкцията и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

(4) Наложените санкции и мерки се отразяват в ученическата книжка и в личния картон/личното образователно дело на ученика.

(5) В тридневен срок класният ръководител съобщава на ученика и уведомява писмено родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, за наложените санкции и/или мерки.

(6) Заповедта може да се обжалва пред министъра на образованието и науката.

(7) Наложените наказания по чл.97, ал.1 се обявяват от класния ръководител пред класа.

Чл.106. (1) При налагане на мярката по чл. 97, ал. 3 и ал. 4 за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

Чл.107. (1) Санкциите и мерките се заличават след изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите по чл.97, ал. 1, т. 2, и т. 4 той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон/личното образователно дело на ученика.

Чл.108. Освобождаване на ученици от часовете по физическо възпитание и спорт се извършва, както следва:

– за учебна година или учебен срок подава молба до директора на училището и представя медицински документ – протокол на Лекарска консултативна комисия /ЛКК/ по профила на заболяването или експертно решение на Районната експертна лекарска консултативна комисия /РЕЛКК/. Когато ученикът е освободен за учебен срок или учебна година, за срочни и годишни оценки се записва текст “освободен”;

– временно освобождаване от учебни занятия се извършва с медицинска бележка, издадена от личен лекар;

– медицинските бележки се съхраняват до края на учебната година от класния ръководител;

– освободените ученици са задължени да присъстват в учебните часове, без да участват в занятията.

Чл.109. Учениците носят материална отговорност за повреждане на училищното имущество и за нанесени щети и възстановяват повредата в срок от 10 дни от установяване на щетата.

 

Глава четвърта

Управление на училището

Раздел I. Директор

 

Чл.110. Директорът на училището като орган на управление:

– организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището;

– спазва и прилага ДОС;

– представя училището пред органи, организации и лица, сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност и в съответствие с предоставените му правомощия;

– осигурява безопасни УВОТ;

– сключва и прекратява трудови договори с ПД, педагогически и непедагогически персонал;

– обявява свободните места в Бюрото по труда и в РУО в три- дневен срок от овакантяването им;

– организира приемането на ученици и обучението и възпитанието им съгласно ДОИ;

– подписва и подпечатва документите за преместване на ученици, за завършен клас и степен на образование, за професионална квалификация;

– съхранява училищния печат с държавния герб;

– съдейства на компетентните органи за установяване  нарушения на законите на страната;

– отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната училищна документация и съхранява учебната документация;

– изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава и контролира поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати;

– председател е на ПС и осигурява изпълнението на решенията му;

– осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището;

– пази достойнство на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение;

– изплаща в установените срокове на членовете на трудовия колектив уговореното възнаграждение за извършената работа и  ги осигурява  за всички осигурителни социални рискове съгласно условията и по реда, установени в отделен закон;

– създава условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка;

– разглежда своевременно постъпилите жалби, сигнали и предложения, възражения и молби от работещите в училището и от учениците и решава в законоустановени срокове, като уведомява за взетите по тях решения;

– прилага бързи и ефикасни мерки за недопускане и отстраняване на кражби, нарушения и недостатъци в работата;

Чл.111. Издава заповеди в съответствие с правомощията си, с които да регламентира или конкретизира неуредени въпроси от този правилник или други нормативни документи.

Чл.112. Административните актове на директора могат да се отменят от министъра на образованието и науката.

Чл.113.  При изпълнение на служебните си задължения директорът се подпомага ог ПД.

Чл.114. При отсъствие на директора за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището. В заповедта се регламентират правата и задълженията на заместника.

Чл.115. При отсъствие на директора по здравословни причини, болничният лист се заверява от началника на РУО.

Чл.116. Директорът на училището, в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал.1, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

 

Раздел II. Заместник-директор

 

Чл.117. Заместник-директорът по учебната дейност организира и контролира работата на учителите по общообразователните предмети, класните ръководители, секретаря и на техническия секретар;

Чл.118. Заместник-директорът по учебно-производствената дейност организира и контролира учителите по теория и практика, майсторите по поддръжка, завеждащ учебни работилници, завеждащ кухня, огняр и пазачи;

Чл.119. Заместник-директорът по административно-стопанска дейност организира и ръководи дейността на секретаря, техническия секретар, счетоводителя, касиера и обслужващия персонал.

Раздел III. Педагогически съвет

 

Чл.120. (1)  Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси. Той работи по предварително утвърден годишен план и се свиква най-малко един път на два месеца от директора. Съветът може да се свиква извънредно по искане на най-малко 1/3 от неговите членове. Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав. За всяко заседание се води протокол в протоколна книга.

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа.

(3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица.

(5) Директорът на училището в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

Чл.121. Педагогическият съвет в училището:

 1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;
 2. приема правилник за дейността на училището;
 3. приема училищния учебен план;
 4. приема формите на обучение;
 5. приема годишния план за дейността на училището;
 6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
 7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
 8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
 9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
 11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
 12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
 13. определя ученически униформи;
 14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;
 15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;
 16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
 17. определя реда и начина на прием на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове.
 18. обсъжда поведението и дисциплината на учениците. Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания „преместване в друго училище до края на учебната година” и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст”
 19. взема решения за преместване на ученици в самостоятелна форма на обучение.
 20. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

Чл.122. Дневният ред на педагогическия съвет се обявява най-малко 3 дни преди заседанието със заповед на директора, изнесена в учителската стая.

Чл.123. Решенията на ПС се отменят от самия съвет или от началника на РУО на МОН.

 

Глава пета

Училищно настоятелство

 

Чл.124. Структурата, функциите и задачите на УН се определят от Правилника за структурата и дейността на Училищното настоятелство съгласно ЗПУО, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неговия устав.

Чл.125. За постигане на целите си УН:

 1. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване;
 2. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;
 3. съдейства при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на учениците, учителите и друг персонал от училището;
 4. съдейства за реализирането на програми по проблемите на учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
 5. организира и подпомага обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
 6. организира обществеността за подпомагане на училището;
 7. сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на училищното образование.

 

Глава шеста

Обществен съвет

 

Чл.126. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Чл.127.(1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на ученици от училището.

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите  на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

(3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

(4) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Чл.(1). Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участват поне трима представители на ученическото самоуправление.

(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет участва и представител на настоятелството.

(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл.128.(1). Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл.129.(1). Общественият съвет в училището:

 1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на училището и външното му оценяване;
 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му
 5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 6. съгласува училищния учебен план;
 7. участва с представители в комисията за атестиране на директора, учителите и другите педагогически специалисти по условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директора и другите педагогически специалисти;
 8. съгласува избора на учебниците и учебните комплекти от учителите в училището;
 9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. дава становище по училищния план-прием и участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

(2) При неодобрение от обществения съвет на решенията на ПС те се връщат с мотиви за повторното им разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

 

Глава седма

Ученически органи за управление и самоуправление. Ученически съвет

 

Чл.130. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление в ПГ „Велизар Пеев“. В него се включват представители на всички класове от VIII до XII клас.

Чл.131. Членовете му се избират от съответния клас, а ръководството – на първата сбирка за съответната учебна година.

Чл.132. Ръководството на УС изготвя план за дейността и определя графика за провеждане на сбирките му.

Чл.133. Представители на УС участват в заседания на ПС при обсъждането на въпроси, свързани с различни по характер прояви на учениците.

 

Глава осма

Училищна документация

 

Чл.134. В училището се води задължителна училищна документация съгласно Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, за която със заповед на директора са определени лицата, които я завеждат, водят, приключват и съхраняват.

Чл.135. Документите съгласно Наредба № 8/11.08.2016г., които се издават от училището, са по образци на МОН и се заверяват от директора.

Чл.136. Изискванията към формата, съдържанието, воденето и съхраняването на задължителната училищна документация са определени с Наредба № 8/11.08.2016 г.на МОН.

 

Глава девета

Училищно имущество

 

Чл.137. В края на всяка календарна година се извършва пълна годишна инвентаризация на дълготрайните материални и нематериални активи на училището.

Чл.138. Инвентаризацията се извършва от комисия по ред, определен със заповед на директора.

Чл.139. За съхраняване на училищното имущество отговорност носи МОЛ, което води необходимата инвентарна документация.

Чл.140. Педагогическият и непедагогическият персонал и учениците са длъжни да опазват училищното имущество и сградите.

 

Глава десета

Родители

 

Чл.141. Право и задължение на родителите е да подпомагат училището при обучението и възпитанието на техните деца.

Чл.142.  Родителите имат право:

– периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

– да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

– да участват в родителските срещи;

– да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

– да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

– да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

– да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на  учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

Чл.143.  Родителите са длъжни:

– да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

– да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището на първата родителска среща;

– да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

– редовно да се осведомяват за успеха и развитието на д ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с  учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

– системно да подписват ученическата книжка

– да се явяват в  училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

 

Глава единадесета

Помощен и обслужващ персонал

 

Чл.144. Правата и задълженията на обслужващия персонал се определят от КТ, ПВТР и длъжностните характеристики.

Чл.145. За изпълнение на възложената работа обслужващият персонал се отчита на домакина на училището.

 

Глава дванадесета

Финансиране

 

Чл.146. Финансирането на дейността на училището се осъществява със средства от държавния бюджет чрез МОН.

Чл.147. Чрез държавния бюджет се осигуряват средства за заплати, стипендии, осигурителни и здравни вноски, издръжка, поддържане на МТБ.

Чл.148. Директорът на училището разработва проект за бюджет и го представя на финансиращия орган за одобрение.

Чл.149. Средства за подпомагане на училището могат да се набират и чрез училищното настоятелство, спонсорство, дарения.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

1. Настоящият правилник е приет на заседание на ПС с протокол № 13/14.09.16 г. и подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база.

2. Правилникът може да бъде променен само от ПС.

3. Правилникът е изготвен на основание ЗПУО.

4. При изготвянето на правилника са използвани и спазени действащите в момента нормативни документи.

5. Този правилник е задължителен за спазване от училищното ръководство, педагогическия и непедагогическия персонал и учениците.

6. С настоящия правилник са запознати педагогическият, непедагогическият персонал.

7. Класните ръководители запознават  учениците с правилника в ЧК до края на месец септември, а родителите – на първата родителска среща.

8. Неизпълнението на училищния правилник е нарушение на трудовата дисциплина и за неговото неспазване работниците и служителите носят дисциплинарна отговорност. Работниците и служителите се наказват съгласно КТ, а учениците съгласно ЗПУО.

 

Leave a Comment