За дейността


 

 

Годишният план е приет на заседание на педагогическия съвет (протокол №12/03.09.2018г.) и е утвърден със заповед №962/12.09.2018г. на директора на училището.

 

 

РАЗДЕЛ І

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 1. Анализ на дейността на училището през учебната 2017/2018 година

 

 1. Анализ броя на учениците

В Професионална гимназия “Велизар Пеев” през учебната 2016/2017 година се обучаваха 496-дневна форма, 20-задочна форма ученици, 8 ученици със СОП, разпределени в 23 паралелки; 19 ученици в самостоятелна форма на обучение. Обучението в училището обхваща широк кръг специалности: „Електрически превозни средства“, „Приложно програмиране“, „Системно програмиране”, „Компютърна техника и технологии”,  „Комютърна графика”, „Машини с ЦПУ”, „Електрически машини и апарати”, „Икономика и мениджмънт”, „Кетъринг”, „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, „Производство на сладкарски изделия“.

Информация за броя на учениците и паралелките в ПГ „Велизар Пеев“ за изминалите пет учебни години:

Учебна година Брой ученици Брой паралелки
2017/2018 496 +18 задочници 22 + 1 задочна форма
2016/2017 545 23
2015/2016 563 25
2014/2015 627 26
2013/2014 581 23
2012/2013 622 25

С прием след VІІ се продължава непрекъснатото образование на учениците, като се осигурява:

 • Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание, според приетите държавни образователни изисквания;
 • Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;
 • Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
 • Духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
 • Усвояване на професионални компетентности и развитие на специални професионални умения по изучаваните професии;
 • Завършване на определените в Закона за народната просвета степени на образование и придобиване на професионална квалификационна степен.  Условия за постигане на очакваните резултати от обучението и социализацията на учениците.

В училището се изучава английски език като първи чужд език от ІХ до ХІІ клас и като втори учениците избират между: руски и немски. Паралелките с прием след VІІ клас са с интензивно или разщирено изучаване на английски език.

Екипът на гимназията се стреми да осигурява и поддържа високо ниво на професионална подготовка, което позволява ефективна реализация на кадрите и участия в регионални и национални конкурси и състезания, практика по специалността, представяне във форуми, изложби и други прояви още в процеса на самото обучение; работи по дейности, свързани с популяризиране на изучаваните специалности и професии. Доказателство за това са многото награди и поощрения получени от ученици в участия на различни нива.

Училището има възможност да решава възникналите предизвикателства, свързани с изпълнението на държавния план-прием и модернизацията на материалнотехническата база.През изминалата учебна година по проект за модернизация на професионалното образование към МОН беше закупен нов пътнически микробус, електрически скутер и 3D принтер. Спечелен беше и проект към Националния доверителен екофонд за закупуване на електромобил, предстои училището да го получи.

Всички ремонти на територията на ПГ „Велизар Пеев“ са реализирани със собствен труд и средства.

 За да поддържа високо ниво на подготовка, училището непрекъснато търси начини за набавяне на повече технически и нагледни материали, необходими в учебния процес.

 

 1. Анализ на осигуреността с учителски кадри

 

 В гимназията работят 43 висококвалифицирани педагогически специалисти, 40 от които са с висше образование: ОКС „магистър” и ОКС „бакалавър”, двама с ОКС „доктор“ и трима завършващи висшето си образование.  Състоянието на персонала през изминалите учебни години е следното:

Учебна година Непедагогически персонал Педагогически персонал Образователноквалификационна степен на педагог. персонал ПКС и научна степен
2017/2018 18 43 магистър – 36 бакалавър – 4 ср. образ. – 3 I    ПКС – 1

II  ПКС – 3

IV ПКС – 2

Доктор – 2

2016/2017 20 42 магистър – 36 бакалавър – 4 ср. образ. – 3 I    ПКС – 1

II  ПКС – 3

IV ПКС – 2

Доктор – 2

2015/2016 19 46 магистър – 38 бакалавър – 6 ср. образ. – 2 I    ПКС – 1

II  ПКС – 3

IV ПКС – 2

Доктор – 2

2014/2015 17 44 магистър – 37 бакалавър – 5 ср. образ. – 2 I    ПКС – 1

II  ПКС – 3

IV ПКС – 2

2013/2014 20 45 магистър – 37 бакалавър – 7 ср. образ. – 1 I    ПКС – 1

II  ПКС – 4

IV ПКС – 2

2012/2013 21 44 магистър – 37 бакалавър – 6 ср. образ. – 1 I    ПКС – 1

II  ПКС – 4

IV ПКС – 2

 

 

 

 

 

 

 1. Резултати на учениците от държавни изпити Резултати от ДЗИ за последните 3 учебни години:

  

Учебен предмет        
  Май 2018 Май 2017 Май 2016 2015
  брой

явили се

резултати брой

явили се

резултати брой

явили се

резултати  
Български език и литература 109 4,13 133 4,25 101 4,17 4,54
История и цивилизация 15 3,44 17 4,24 23 4,29 3,61
География и икономика 19 4,35 44 4,24 40 3,29 3,74
Философски цикъл 2 5,53 2 4,24 20 4,31 4,98
Биология и здравно образование 13 3,30 5 4,25 2 4,77 5,10
Английски език 6 5,81 16 4,53 17 4,52 5,09

 

За втора поредна година учениците от ПГ „Велизар Пеев“ имат възможност да изберат за втори зрелостен изпит да посочат държавния изпит за професионална квалификация. На ДЗИ по БЕЛ се явиха 109 ученика, от които 3 са с оценка слаб 2. На ДЗИ II се явиха 55 ученика, от които 7 са с оценка слаб 2.

 

Резултатите от държавните изпити за придобиване на степен за професионална подготовка за учебната:

За учебната 2017/2018 година.

Паралелка Специалност Май 2018
Бр. ученици явили се

T/П

Резултати от държавните изпити
Теория Практика
XII а Системно програмиране 17/17 4,41 4,80
XII б Икономика и мениджмънт 29/29 5,50 5,77
XII в Компютърна техника и технологии 18/20 3,87 4,55
XII г Кетъринг 18/18 4,56 5,14
XII д Производство на сладкарски изделия 18/20 4,49 5,40

За учебните 2016/2017 година и 2015/2016 година.

Паралелка Специалност Май 2017   Май 2016
Бр. ученици

явили се

T/П

Резултати от държавните изпити Бр. ученици явили се Резултати от държавните изпити
Теория Практика Теория Практика
XII а Системно програмиране 16/16 4,03 4,19 23 4,33 3,89
XII б Икономика и мениджмънт 26/26 5,22 5,91 11 3,45 4,30
XII в Икономическа информатика 15/15 4,01 4,39
XII г Кетъринг 20/20 4,06 5,59 18 4,79 5,47
XII д Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 10/11 3,99 5,06 12 4,26 4,99
XII д Електрически машини и апарати 5/7 4,44 4,57 17 5,07 5,03
XII е Кетъринг – вечерно 4/4 3,53 4,33
XII е Електрически машини иапарати – вечерно 4/4 3,55 3,45

 1. Изпълнение на плануваните заседания на Педагогическия съвет:

Планът за дейността на Педагогическия съвет е изпълнен на 100%, като освен с дейности по учебно-възпитателната работа се проведоха и тематични съвети, във връзка с  превенция на  агресията и справяне с насилието, справяне със стрес, проблем с наркотици.

В началото на учебната година със заповед на директора е назначен секретар на ПС, който води протоколите от проведените заседания. На ПС беше приет Списък – Образец №1 и цялата съпътстваща го документация, а именно: училищни учебни планове, Правилник за дейността на училището, Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, Годишен план и седмично разписание за всеки срок, съгласно указанията на МОН, РЗИ и при спазване на методическите указания. Изготвени са годишни разпределения по всички учебни дисциплини; годишните планове за възпитателната работа. В началото на годината бяха разпределени задачите на класните ръководители; като всички родители и ученици са запознати със ЗПУО, ППЗПУО, ЗНП, ППЗНП и Заповедта за тютюнопушенето съобразно нормативните документи на МОН; приет бе и график за организиране и провеждане на производствената практика.

Проведени са 14 заседания на Педагогическия съвет.

 1. Участие в национални програми и проекти:

 

С Постановление на МС, ПГ «Велизар Пеев» е включена в списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 година, което продължава и през учебната 2018/2019 година.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г. във връзка с изпълнението на проект  BG16RFOP001-3.002-0016-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА «МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ», чрез която ПГ „Велизар Пеев“ закупи пътнически микробус, електрически скутер и 3D принтер.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА «БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС» включва осигуряването на финансови стимули, които създадат условия на училищата да направят учениците, родителите и учителите реални партньори за осигуряване на пълноценен училищен живот и постижения, на базата на постоянството и стремежа към усъвършенстване.

Чрез модил „Без свободен час в училище“ се предоставят допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители/възпитатели, които заместват отсъстващи от работа учители или възпитатели във връзка с ползването на отпуск.

Проект «Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичнизнания, умения и компетентности (ТВОЯ ЧАС)» – бяха създадени 19 групи по интереси в различни области и 15 групи за обучителни затруднения.

Проект „Иновативни стъпки за професионална реализация“ с договор № 2018-1-BG01-KA102-047500. Водеща организация Професионална Гимназия „Велизар Пеев“ – гр. Свог и партньор “European Strategic Partnerships Ltd.”. Проектът е по програма Еразъм+ и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС. Общият брой ученици включени в проекта са 69 и 3 ръководители – учители от ПГ „Велизар Пеев“.

ПГ „Велизар Пеев“ взе участие в проект „Празници на хляба – европейско пътешествие“, с договор 2018-1-BG01-KA105-047780 и бенефициент Община Своге.

Партниращи организации: НПО „ESKAD“ от Едирне, Турция и Община Ступава, Словакия. Проектът е финансиран от европейската програма Еразъм+ 2014-2020.

 

 1. Извънучилищни и извънкласни дейности, участия и инициативи

През изминалата учебна година учениците от ПГ „В. Пеев“ взеха участие в:

 • Специализирано международно изложение БУЛПЕК в София, училището получи грамота за участие за поредна година
 • „Дни на учене през целия живот“ – Русе 2017.
 • Участие в конкурс за деца таланти „Хей, пътечко моя“.
 • Състезание по електроника съвместно с ЕЛИМЕКС ЕООД, гр. Горна Оряховица.
 • Достойно представяне в Национално състемание „Най-добър техник в машиностроенето – 2018 година“. Училището беше представено от ученици в XI клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“.
 • Коледен базар, организиран от МОН.
 • Фестивал на хляба, организиран от Община Своге
 • Журналистически конкурс,         организиран от          Еспресо          Медия.           –

„Работилница за репортери“, на тема „Родова памет“.

 • Участие в Национален фестивал за авторска драматургия и театър на английски език в гр. Ловеч.
 • Участие в Иновационен лагер на Джуниър Ачийвмънт. В него се вклучиха ученици от XI клас, специалност „Икономика и мениджмънт“.
 • Участие на ученици от XI клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ в УТФ ФЕСТ ПЛОВДИВ 2018.
 • Участие в инициативата „Розите на България“, която се организира от Министерството на образованието и науката.

Инициативи организирани от учители и ученици на ПГ „В. Пеев“:

 • Ден на шоколада със съдействието на Монделийз България;
 • Отбелязване на 26 септември – Европейски ден на езиците, с участието на ученици, учители и родители.
 • Традиционна коледна украса в МОН.
 • Ден на розовата фланелка, посветен на борбата с тормоза в училище.
 • Училищен спектакъл с участието на групите по Проект „Твоя час“.
 • Училищен конкурс за рисунка „Розите на България“.
 • Организирани бяха спортни празници по повод Европейската кампания Now We MOVE България, „Ден без асансьори“ и Европейски ден на спорта в училище.
 • Училищни турнири по футбол и волейбол.
 • Участие в „Най-големият урок в света“, кампания на УНИЦЕФ България.

По повод 24 май, г-жа Росица Иванова, началник на РУО София регион връчи на г-н Станчо Атанасов награда „Директор на 2018 година за Софийска област“ за значим принос в развитието на образователното дело и доказан висок професионализъм и всеотдайност към професията и училището през учебната 20172018 година.

През април 2018г. ПГ „Велизар Пеев” за втора година получи отличието в категорията „Наука и образование” в конкурса „Кубратов меч” на Националната браншова организация „Индустриален клъстер електромобили” (ИКЕМ).

Министърът на образованието връчи Удостоверения на 24 ученици от Професионална гимназия „Велизар Пеев“ за активно участие в организацията на събития на Министерството на образованието и науката по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз за периода 1 януари – 30 юни 2018г.

 1. Проблеми и решения
  • По отношение на персонала:

а. Необходимост да се усъвършенства вътрешноучилищната система за

квалификационната дейност на учителите и дейността на МО.

б. Слаби мотивационни стимули за повишаване на квалификацията на

учителите – сравнително малък брой учители с ПКС.

в. Недостатъчно ниво на компютърна грамотност на учителите и умения за използване на ИКТ в обучението, на мултимедийни продукти и образователен софтуер.

 • Родители и ученици

а. Необходимост от нови методи и подходи за приобщаване на родителите към

училищния живот, към опазването и обогатяването на материално-техническата база.

б. Незадоволителен маркетинг и реклама на училището и училищния живот.

в. Някои ученици допускат безпричинно голям брой отсъствия, а на други

липсва мотивация за учебен труд.

 • Необходими действия:
 • Да се отдели особено внимание на работа с родителите, да станат съпричастни с проблемите и работата в училище за доброто на техните деца;
 • Ефективна работа по Механизма за обхват на учениците;
 • Ефективна работа на Обществения съвет;
 • Изграждане на ученическо управление;
 • Засилване дейността      на        училищната   комисия         за          борба с

противообществените прояви на учениците;

 • Разработване на процедура за своевременно уведомяване на родителите от класния ръководител, представител на ръководството или педагогическия съветник за пропуски в поведението и дисциплината на децата им и установяване на партньорски отношения за преодоляване на възникналите проблеми /механизъм за контакти, консултативни сесии, допълнителна подкрепа и т.н./
 • Изготвяне на индивидуални планове за работа с конретно дете и екипно взаимодействие между различни специалисти /педагогически съветник, класен ръководител, учители, социални работници/
 • Провеждане на изследване на мотивация за постижения на новопостъпили ученици и планиране на индивидуална работа с конкретни деца от педагогически съветник  Да се повиши взискателността по опазване на училищното и общественото имущество;
 • Пълноценно използване на наличната МТБ, УТС и информационни

технологии;

 • Усъвършенстване на научната, педагаогическа и методическа подготовка на педагозите и подпомагане на мотивацията за учене през целия живот;  Участие в извънучилищни квалификационни форми.
 • Да продължим работа по гражданското образование и възпитание на учениците.

 

РАЗДЕЛ ІІ

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Мисията на ПГ „Велизар Пеев” е да осигури съвременна, модерна и професионална подготовка на висококвалифицирани, конкурентно способни, търсени кадри, способни да се реализират в условията на пазарна икономика.

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. Разработване и успешно реализиране на различни национални и международни програми и проекти

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество. Осигуряване на равен достъп и  подкрепа за развитие и приобщаване в системата  на училищното образование на учениците като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.

Качественото образование дава възможност на учениците и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всеки ученик, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

ПГ „Велизар Пеев” се утвърждава като конкурентноспособно училище, което ангажира, подпомага и окуражава учениците да развиват личностни качества и да усвоят професионални компетентности, съответстващи на потребностите на съвременния живот; училище с непрекъснато обновяваща се модерна материална база със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

Съчетаване на различни форми на обучение – самостоятелнс, индивидуална, задочна, комбинирана, с цел осигуряване на равен достъп до образование и предотвратяване преждевременното отпадане и ранното напускане на образователната система от ученици от рискови групи.

Важна роля за училищния живот и управлението на ПГ „Велизар Пеев“ е привличането на партньорста в лицето на родителите, обществеността и местната власт.

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 • Превръщането на училището в желана територия за учениците;
 • Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС;
 • Непрекъснато усъвършенстване знанията и уменията на учениците по общообразователните, специални предмети и учебни практики;
 • Формиране обща култура на основата на националните и общочовешки ценности;
 • Формиране нов тип поведенчески модели на учениците, в основата на които да залегнат взаимното зачитане и умение да отстояват правата си, достойнство и толерантност, национална идентичност и зачитане правата на всеки;
 • Мотивиране на нагласи за учене през целия живот с цел успешна реализация в обществото;
 • Създаване условия за перманентно повишаване квалификацията на преподавателите с оглед на новите изисквания, които се поставят пред професионалното образование;
 • Завоюване на по-голямо доверие сред обществеността;
 • Да се поддържат и създадат нови работещи контакти с бизнеса;
 • Повишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа;
 • Участие в общински, национални и международни програми и проекти на

Европейския съюз и тяхното реализиране на практика;

 • Утвърждаване на чувството за принадлежност и дълг към училището от всеки ученик и учител;
 • Издигане и утрърждаване престижа на училището чрез участия в проектни дейности, извънкласни, извънучилищни и граждански инициативи.

 

 

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Да се поддържа дългосрочно:

 • висока квалификация на учителите;
 • високо ниво на подготовката на учениците;
 • многообразие от дейности /класни и извънкласни форми/;
 • личностно развитие на ученика /интелектуално, физическо, емоционално/;
 • работа с НПО, родители, спонсори, община, МОН;
 • мотивация на ученика за активно участие в учебния процес;
 • кариерно ориентиране и консултиране;  изграждане на собствен облик на училището, обучаващо професионални кадри по съответните специалности;
 • създаване на практика за проучване и установяване на контакти с международни организации и институции с отношение към изучаваните професии;
 • обогатяване на материалната среда, оптимизиране пълняемостта на сградния фонд и допълнително финансиране.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 • Разширяване на автономността на участниците в учебно-възпитателния процес.
 • Хуманизация на процеса на образование.
 • Иновативност и творчество.
 • Толерантност и позитивна етика.  Прозрачност на управлението.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 • издигане равнището на родноезиковата подготовка;
 • засилване на чуждоезиковата подготовка;
 • засилена компютърна подготовка и овладяване на информационните технологии;
 • издигане качеството на обучение по всички учебни предмети;
 • прилагане на иновативни подходи в обучението;
 • създаване на трайна мотивация за повишаване на степента на образование, обучение през целия живот и кариерно развитие;
 • активизиране на връзките с родителската общност, ръководства на фирмипотребители на кадри, университети, обществени институции, съпричастни към образователния процес;
 • разработка на проекти по национални и международни програми, свързани с европейската интеграция в образователната сфера;
 • утвърждаване на екипната форма на работа на учителите за изграждане на мислещи и творчески личности;
 • повишаване на вътрешноучилищната квалификационна дейност и подкрепа на кариерното развитие на учителите;
 • привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания;
 • повишаване на нивото на трудовата дицциплина;
 • организиране на по-добра вътрешно-училищна информационна система;
 • привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаването на училищното настоятелство /УН/ като орган, подпомагащ цялостната дейност на училището;
 • приобщаване на Общественият съвет с цел създаване на условия за демократична и активно-функционараща училищна общност;
 • ефективна управленска дейност.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ

А. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 

 1. Разпределение на учебните предмети и учебните часове за ЗП, ЗИП и СИП и приемане на училищните учебни планове

Срок: 03.09.2018г.

Отг: А. Ангелова и Р. Стайкова

 1. Изготвяне на учебните програми за ЗИП

Срок: 10.09.2018г. Отг.: съотв. пр-ли, зам.-директори

 1. Разкриване на занимания по интереси за учебната 2018/2019 година Отг.: директор, зам.-директори Срок: 30.09.2018г.

 1. Изготвяне на тематичните планове по всички учебни предмети и плановете на класните ръководители, изготвяне на учебните програми за СИП и заверка от директора.

Срок: 14.09.2018г. Отг.:съотв.преподаватели            5. Организация за откриване на новата учебна година.

Срок: 14.09.2017г.

Отг.:Ю. Геловска, А. Петкова,

С. Белчева, К. Филипов

 1. Изработване на седмичното разписание на часовете съобразно изискванията на МОН и МЗ.

Срок: 14.09.2018г.

Отг.: Д. Борисова, С. Иванова

 1. Изготвяне на Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за дейността на училището, актуализирани с промените на нормативните документи Срок: 10.09.2018г. Отг.: зам.-директори

 1. Изготвяне Списък-Образец №1 за учебната година и придружаващата документация

Срок: 10.09.2018г.

Отг.: директор, зам.-директори,

Д.Борисова

 1. Изработване на график за дежурството на учителите и часови график на учебните часове със заповед на директора.

Срок:20.09.2018г.

Отг.: директор, зам.-директори

 1. График за консултации на преподавателите за работа с ученици и родители Срок: 20.09.2018г.

Отг.: директор, зам.-директори

 1. Да се запознаят учениците с изискванията на Правилника за дейността на училището в частта му, засягаща техните права и задължения. Да се подпишат в съответната документация за направения инструктаж и да се постави табло в коридора, съдържащо списък на техните права и задължения.

Срок:20.09.2018г.

Отг.: кл. р-ли

 1. На родителска среща в началото на учебната година класните ръководители да запознаят родителите с Правилника за дейността на училището, графика за консултации, Стратегията за развитие на училището

Срок: м. октомври 2018г.

Отг.: кл.р-ли

 1. Преглед и попълване на задължителната документация за началото на учебната година.

Срок: 26.09.2018г.

Отг.: кл.р-ли

 1. Преглед на състоянието на учебната и на училищната документация – ученически книжки, дневници, Книгата на подлежащите и др.

Срок: 26.09.2018г.

Отг.: А. Ангелова, Р. Стайкова

 1. Изготвяне на график за провежданите на класни и контролни работи и поставянето му на общодостъпно място. На родителска среща класните ръководители да информират родителите на учениците.

Срок: 30.09.2018г.-за І срок

25.02.2019г.- за ІІ срок

Отг.: зам.-директор УД

 1. Да се изберат представители на ученическия колектив, които да участват в заседанията на ПС, когато се разглеждат теми, засягащи пряко учениците.

Срок: 20.10.2018г.

Отг.: кл.р-ли

 1. Планиране на :

А. Нуждите от педагогически кадри

Срок: м. юли 2019г. Отг.: директор

Б. Необходимата учебна и училищна документация

Срок: м.януари 2019г.

Отг.: секретар и директор

 1. Утвърждаване списъка на учениците, които ще получават стипендии Срок: 15.10.2018г. и 15.02.2019г.

Отг.: директор, счетоводител

 1. Попълване на необходимите образци на НСИ за училището Срок: 15.10.2018г. Отг.:секретар, директор

 1. Изготвяне на заявка към РУО за държавен прием по професии и специалности за учебната 2019/2020г.

Срок: 25.01.2019г. Отг.: директор, ПС

 1. Утвърждаване на държавния план-прием

Срок: 31.03.2019г.

Отг.: директор

 1. Обобщена заявка за задължителна училищна документация за приключване на учебната 2018/2019г.

Срок: 20.03.2019г.

Отг.:зам.-директор УД, секретар

 1. Представяне в МОН на проекта за държавен прием в училището Срок: м. февруари 2019г. Отг.: директор

 1. Изработване на рекламни материали и обяви за прием в ПГ „Велизар Пеев” за учебната 2019/2020г.

Срок: 30.04.2019г.

Отг. зам.-директор АСД, педаг.съветник

 1. Изпращане на обобщена информация за държавни зрелостни изпити през майска сесия; септемврийска сесия

Срок: м.април 2019г.; м. юли 2019г.

Отг.: директор, Д. Борисова

 1. Да се направи проект за разпределение на учебните часове и класното ръководство за следващата учебна година

Срок: 10.07.2019г. Отг.: директор, зам.-директори

 1. Изготвяне на проект Списък-образец №1 за учебната 2019/2020г.

Срок: 31.07.2019г.

Отг.: директор, зам.-директори, Д. Борисова

Б. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА

РАБОТА

 

 1. Приемане на график за подготовка на материално-техническата база за новата учебна година

Срок: 30.04.2019г.

Отг. домакин и зам.-директор УПД

 1. Среща с родителите и завършващите VІІ клас ученици в основните училища с цел популяризиране на възможностите за продължаване на образованието им в ПГ „Велизар Пеев”. Определяне дни на открити врати.

Срок: 30.04.2019г. Отг.: зам.-директори, директор 3. Изработване на рекламни клипове за учебната, производствената, спортната и туристическата дейност в училище

Срок: 31.03.2019г.

Отг.: учители по информатика

 1. Провеждане на редовна поправителна сесия

Срок: юли, септември 2019г.

Отг: зам.- директор УД

 1. Изграждане на ученически съвети по класове

Срок: 30.09.2018г.

Отг.: класни ръководители

 1. Оформяне и поддържане на кът за лично творчество на учениците Срок: 01.11.2018г.

Отг.: учителите по БЕЛ и практика

 1. Поддържане на сайта на училището и актуализиране на информацията Срок: постоянен

Отг.: Г.Димитров, К. Петрова

М. Пешева

 

 

ОБЩОУЧИЛИЩНИ МЕРОПРИЯТИЯ

 1. Откриване на учебната година – 17.09.2018г. Отг.: Ю. Геловска, А. Петкова

 1. Ден на народните будители – 01.11.2018г.

Отг.: Ю. Геловска, Св. Белчева

 1. декември – „Световен ден за борба срещу СПИН” – в часа на класа да се проведе беседа

Срок: 01.12.2018г.

Отг.: кл. р-ли, М. Пешева

 1. Новогодишни тържества:
  • за учители и обслужващ персонал;
  • за ученици по паралелки
  • коктейл в МОН

Срок: м. декември 2018г. Отг.: кл.р-ли, М. Пешева, зам. директори

 1. Ден на шоколада в гр. Своге

Срок: 08.02.2019г.

Отг.: директор, зам.директори

М. Пешева

 1. Ден на „Розовата фланелка“ – ден за борба с тормоза в училище Срок: 27.02.2019г. Отг.: кл.р-ли, М. Пешева

 1. Изложба на мартеници, изработени в училището

Срок: 28.02.2019г.

Отг.: кл. ръководители

 1. Честване на 3. март

Отг.: А.Йорданов, С. Белчева.

М. Александров, Ю. Геловска

 1. Провеждане на олимпиади по различните учебни предмети

Срок: по график

Отг.:          преподаватели          по       общообразователните предмети

 1. Великденски базар

Срок: 24.04.2019г. Отг.: учители по практика

 1. Отбелязване на 22. април – Ден на Земята

Отг.: Св. Белчева, М. Кацарова, Л. Младенова, Л. Рашкова

 1. Ден на ученическото самоуправление

Срок: 09.05.2019г.

Отг: зам.-директори, кл. р-ли

 1. Честване на патронния празник на училището

                           Ден на шоколада                                           – 08.02.2018г.

Отг.: учители по БЕЛ, учители по практика, директор, зам.директори 15. Изпращане на випуск 2019г.

Срок: 24.05.2019г.

Отг.: кл. ръководители 12. клас

 1. Връчване на дипломите за средно образование и на свидетелствата за основно образование

Срок: 28.06.2019г.

Отг.: кл. ръководители 12. клас

Ю. Геловска, Й. Григорова, Св. Белчева ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ

 

 1. Провеждане на състезания по професии за учениците от училище:
  • обществено хранене;
  • икономика и мениджмънт;
  • програмиране
  • компютърна техники и технологии;
  • компютърна графика

Срок: март – април 2019г.

Отг.: директор, зам.-директор УПД

 1. Организиране на изложба във фоайето на училището с експонати, произведени от учениците в часовете по практика

Срок: 10-15.04.2019г. Отг.: учители по практика

 1. Изготвяне на училищен спортен календар

Срок: 10.09.2018г.

Отг.: учителите по ФВС

 1. Подготовка и участие в ученически игри по волейбол, футбол, баскетбол, тенис на маса и участие в спортни състезания за извънучилищни звена по горните спортове

Срок: 10-19.04.2019г.

Отг.: учителите по ФВС

 1. Да се планират и организират целодневни туристически излети с участието на всички ученици в предвидения резерв от учебно време

Срок: 15-31.10.2018г.

  10-31.05.2019г.

Отг.: кл.ръководители

 1. Провеждане на училищни спортни състезания и игри по спортове, приоритетно развивани чрез модул по ФВС

Срок: 03-.05.2019г.

Отг.: учители по ФВС

 1. Участие в международен ден на предизвикателството

Срок: 27-31.05.2019г.

Отг.: директор, зам.-директори, учители по ФВС

 1. Участие в благотворителни Коледни и Великденски кампании Срок: 10-21.12.2018г. 20-25.04.2019г.

 Отг.: кл. ръководители

 1. Подготовка и провеждане на учебни екскурзии по избрани маршрути Срок:м. 05-06.2019г.

Отг.: кл.ръководители

В. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО

НА УЧИТЕЛИТЕ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА. ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 1. Изготвяне график за родителските срещи за учебната година. Срок: 20.09.2018г.

Отг.: директор

 1. Изготвяне график за приемни дни и часове за срещи с родители на:
  • директор
  • пом- директори
  • класните ръководители

Срок: 26.09.2018г.

Отг.:пом-директори,  кл. ръководители

 1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общност чрез:

а. Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по задържането и отпадане на ученици и при решаването на въпроси, свързани с подобряване на материалната база. Провеждане на най-малко две заседания

Срок: м. ноември 2018;

  м. април 2019г.

Отг.: директор и педаг.съветник

б. Разработване на процедура за своевременно уведомяване на родителите от класния ръководител, представител на ръководството или педагогическия съветник за пропуски в поведението и дисциплината на децата им и установяване на партньорски отношения за преодоляване на възникналите проблеми /механизъм за контакти, консултативни сесии, допълнителна подкрепа и т.н./

Срок: постоянен

Отг.: педагог. съветник и кл.р-ли

в. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове. Чрез тях – осигуряване на съпричастност и помощ от всички родители

Срок: постоянен

Отг.: директор, зам-директори, педагогически съветник, класни ръководители

г. Използване на местните средства за осведомяване – радио, вестник, кабелна телевизия – за разкриване проблемите на взаимоотношенията училище – семейство – ученици

Срок: постоянен

Отг.: директор, зам-директори,

педагогически съветник

д. Участие в училищните тържества

е. Организиране с тяхна помощ на извънучилищни прояви

 1. Родителски срещи по класове:

а. Запознаване с организацията на учебната работа; правилника на училището, промените в нормативната база, които ги засягат пряко; оценяването на учениците

Срок: м.септември, октомври 2018г.

 б. Отчитане резултатите от І учебен срок Срок: м. февруари 2019г.

в. Мерки за успешно завършване на учебната година. Организация на завършването на 12. клас. Прием на ученици след VІІ клас Срок: м. май 2019г.

Отг.: кл.р-ли на 12. клас и директор

 

РАЗДЕЛ ІV

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ В УЧИЛИЩЕТО

 1. КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

а. Включва педагогическия съветник, представители на учителите, родителите и обществеността; назначава се със заповед на директора;

Срок: м. октомври 2018г. Отг.: педаг. съветник и директор

б. Събира се на всеки три месеца на редовни заседания и винаги при необходимост;

Срок: на тримесечие Отг.: председател

в. УК проучва:

 • Причините за противообществените прояви на учениците;
 • Факторите, застрашаващи сигурността на учениците;
 • Проблемите на учениците, живеещи в неблагоприятна среда;
 • Причините за системно непосещение на училище, за бягства от дома;
 • Случаите на различно по вид насилие срещу децата;
 • Възможностите за включване на различни дейности с превантивен

характер;

г. УК предлага мерки на ПС за:

 • Ограничаване на противообществените прояви на учениците, в зависимост от конкретното поведение на учениците и възможностите на училището;
 • Сигурността на учениците в района на училището и окoло него;
 • Решаване проблемите на живеещи в неблагоприятна среда деца.

д. УК уведомява:

 • МКБППМН за противообществените прояви на ученици към училището;
 • Отдела за закрила на детето към дирекциите за социално подпомагане;  Органите на полицията и ДПС при наличие на данни за криминални деяния

 1. КОМИТЕТ ПО УСЛОВИЯТА НА ТРУД

а. Сформира се по определен в Закона за здравословни и безопасни условия на труд ред;

Срок: м. септември 2018г.

б. Актуализира правилника за вътрешния ред, за безопасни условия на обучение, възпитание и труд; задължителните инструктажи, реда на провеждането им; предлага ги за приемане от ПС и утвърждаване от директора;

Срок: м. септември 2018г.

Отг.: председател

в. Контролира спазването на правилника и отговаря за изпълнението на залегналите дейности по плана;

г. Организира провеждането на инструктаж с всеки новопостъпил работник

/служител/ или при условия изискващи повишено внимание;

 

ДЕЙНОСТИ

 

 1. Издаване на санитарно разрешително за наличие на санитарно-хигиенни условия на учебно-възпитателния процес, утвърдено от РЗИ.

Срок: м. октомври 2018г.

Утвърждава РЗИ

 1. Създаване на Комисия за борба с противообществени прояви и изготвяне план за дейността през годината.

Срок: м. октомври 2018г.

Отг.: директор

 1. Организиране и провеждане на инструктаж по безопасност на труда с всички работещи в училището.

Срок: 26.09.2018г.

Отг.: директор, зам.-директор УПД и пр-л КУТ

 1. Организиране и провеждане на инструктаж по безопасност на труда с учениците.

Срок: 26.09.2018г.

Отг.: директор, кл. ръководители, пр-л КУТ

 1. Проверка на всички машини, уреди и апарати, съоръжения и физкултурни пособия по законния ред.

Срок: 14.09.2018г.

Отг.: директор, зам.-директори  6. Бракуване на негодни машини, уреди, съоръжения и физкултурни пособия по законния ред.

Срок: 31.10.2018г. Отг.: директор, домакин, счетоводител

 1. Инструктиране на учениците на първото занятие във връзка с изискванията за безопасност при използване на машини, уреди, съоръжения, физкултурни пособия, след като се попълва книга по охрана на труда.

Срок: 01.10.2018г.

Отг.: директор, кл.ръководители и преподаватели

 1. Обучението на учениците по гражданска защита да се провежда съгласно учебната програма, като се търси съдействието на общинкия отдел „Гражданска защита”, Общинския комитет на БЧК, РС на ПБЗН.

Срок: м. февруари 2019г.

Отг.: кл.ръководители, директор

 1. На първо занятие по гражданска защита да се изучат:

–           Планът на училището за защита на учениците при бедствия и аварии; –   Евакуационна схема на сградата.

Срок: м. ноември 2018г.

Отг.: кл. ръководители

ЗАБЕЛЕЖКА:

Неразделна част от настоящия план са:

 План за работа на Педагогическия съвет;  План за контролна дейност на директора;  План за квалификационна дейност.

УТВЪРЖДАВАМ

СТАНЧО АТАНАСОВ

ДИРЕКТОР

 

 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ПРИ ПГ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Този план е част от годишния план на училището, приет на заседание на педагогическия съвет (протокол №12/03.09.2018г.) и е утвърден със заповед №962/12.09.2018г. на директора на училището.

 

ГРАФИК И ТЕМИ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

Заседанията на Педагогическия съвет се провеждат един път месечно и при необходимост.

Извънредни заседания или промяна на деня може да има при наличието на належаща необходимост от вземане на решение от ПС.

месец септември:

 1. Избор на секретар на ПС
 2. Утвърждаване на Училищни учебни планове за 2018/2019 учебна година;
 3. Приемане Правилник за устройството и дейността на училището;
 4. Приемане Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и учение;
 5. Приемане на Годишния план;
 6. Приема мерки за повишаване качеството на образованието;
 7. Приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
 8. Приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 9. Приемане на План за контролната дейност на директора;
 10. Приемане на дневния режим за учебната 2018/2019г.;
 11. Приемане на седмичното разписание за I учебен срок;
 12. Предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
 13. Приемане на списък на ученици, подали молби за самостоятелна форма на обучение през уч. 2018/2019г.;
 14. Приемане на график за консултации на учителите;
 15. Докладване на резултатите от юлска и септемврийска поправителна сесия;
 16. Избор на комисии и определяне на техния състав;
 17. Провеждане на специализиран инструктаж за безопастност и хигиена на труда на персонала.
 18. Запознаване с Правилника за вътрешния трудов ред.
 19. Приемане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт;
 20. Организационни въпроси – обсъждане и гласуване на график за провеждане на родителски срещи; организиране на тържество за откриване на учебната година.

месец октомври:

 1. Приемане на отчет за входното ниво по български език, математика, чужд език, физика, химия, история, география за учениците, постъпили в гимназията през новата учебна година.
 2. Доклад за състоянието на училищната документация.
 3. Утвърждаване на списък на учениците, които ще получават стипендии през I учебен срок.
 4. Информация за учебно-възпитателната дейност.
 5. Утвърждаване на документи на ученици за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт.
 6. Приемане на график за провеждане на контролните и класните работи за I учебен срок.
 7. Приемане на планове за индивидуална форма на обучение.
 8. Приемане на планове на методическите обединения.
 9. Приемане на планове на училищните комисии:
  • Превенция на училищния тормоз и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
  • Организиране и провеждане на тържества, празници и чествания;
  • Здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;  Бедствия, аварии и катастрофи;
  • Етична комисия.
 10. Приемане на вътрешни правила за работна заплата.
 11. Организационни въпроси – подготовка и организация за участие в изложение в гр. София.

месец ноември:

 1. Разглеждане на нарушенията на Правилника за дейността на училището и на Правилника за вътрешния трудов ред в училището.
 2. Работа в групите по ЗИП, избираема и факултативна подготовка – организиция и проблеми.
 3. Отчет на контролната дейност във връзка с ритмичността на изпитванията.
 4. Предложения за отбелязване на Коледа в училище.
 5. Текущи въпроси и задачи.

месец декември:

 1. Обсъждане на предложение за план-прием за учебната 2019/2020 година;
 2. Информация за учебно-възпитателната дейност;  разглеждане на постъпили молби на ученици за придобиване на трета квалификационна степен;

 обсъждане на график за януарска изпитна сесия;

 1. Организационни въпроси.

месец януари:

 1. Приемане на предложения за план-прием по професии за учебната 2019/2020г;
 2. Доклади на класните ръководители за резултатите от учебно-възпитателната работа в гимназията през I учебен срок;
 3. Анализ на резултатите през I учебен срок и насоки за работа през II учебен срок;
 4. Приемане на седмичното разписание за II учебен срок;
 5. Информация за учебно-възпитателната дейност;
 6. Приемане на график за класни работи през ІІ учебен срок;
 7. План за квалификация на педагогическия персонал за 2018/2019 година – отчет, необходимост.
 8. Патронен празник на училището и организиране на Ден на шоколада.
 9. Текущи въпроси и задачи.

месец февруари:

 1. Доклад-анализ за контролната дейност през I учебен срок;
 2. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия срок.
 3. Отчет на дейността на ресурсния учител.
 4. Обсъждане на политика за превенция на отпадането на ученици от училище;
 5. Утвърждаване на списък на учениците, които ще получават стипендия през ІІ учебен срок;
 6. Резултати от януарска сесия – държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;
 7. Приемане на график за консултации на учителите през втори учебен срок
 8. Организационни въпроси.

месец март:

 1. Доклад на председателите на комисиите по охрана на труда и защита от природни бедствия; за борба и превенция на противообществени прояви;
 2. Отчитане на ритмичността в изпитванията през II учебен срок;
 3. Организация на ДЗИ – 2019г.;
 4. Информация за учебно-възпитателната дейност;
 5. Текущи въпроси и задачи.

месец април:

 1. Разглеждане успеха и дисциплината на учениците от 12. клас.
 2. Номинации за отличник на випуска.
 3. Утвърждаване на графици за приключване на учебната 2018/2019 година.
 4. Обсъждане на трудности при изготвяне на характеристиките на учениците.
 5. Обсъждане график за майска изпитна сесия.
 6. Избор на комисия за организиране изпращането на випуска.
 7. Информация за учебно-възпитателната дейност.
 8. Организационни въпроси.

месец май:

 1. Доклад на училищната зрелостна комисия за допускане до държавни зрелостни изпити.
 2. Организиция и провеждане на ДЗИ и държавен изпит за ПКС.
 3. Предложения от класните ръководители за награждаване на изявили се ученици и отличници. Номинации.
 4. Приемане график за подготовка на материално-техническата база за следващата учебна година.
 5. Доклад на зам.-директора по учебно-производствената дейност, относно организацията на производствената практика на учениците в гимназията за м. юли.
 6. Определяне на учебните предмети, по които гимназията може да формира групи по ЗИП през учебната 2019/2020г.
 7. Кампания за прием на ученици през учебната 2019/2020г.
 8. Отчитане на резултатите от административните проверки по водене на учебната документация.
 9. Информация за учебно-възпитателната дейност.
 10. Текущи въпроси и задачи.

месец юни:

 1. Информация за учениците с проблеми при завършване от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас.
 2. Разглеждане молбите на учениците за ЗИП. Изготвяне на проект за Училищен учебен план.
 3. Информация за оформяне на срочни оценки.
 4. Информация за резултатите от ДЗИ и държавните изпити по професията – теория и практика.
 5. Приемане на мероприятия за повишаване качеството на учебно-възпитателната работа в гимназията.
 6. Обсъждане и приемане на график за юлска изпитна сесия.
 7. Обсъждане на график за септемврийска изпитна сесия.
 8. Обсъждане на тържеството за закриване на учебната година и дипломиране на випуск 2019.
 9. Информация за учебно-възпитателната дейност.
 10. Текущи въпроси и задачи.

месец юли – Годишен отчетен съвет

 1. Доклад на класните ръководители за приключване на учебната година.
 2. Отчет на контролната дейност на директора за учебната година.
 3. Отчет на работата на постоянните комисии.
 4. Избор на комисия за:
  • изработване на Годишен план на училището за учебната 2019/2020 година.
  • актуализиране на вътрешноучилищни документи.
 5. Приемане на график за поправителна сесия – месец септември.
 6. Текущи въпроси и задачи.

месец август

 

 1. Организация и провеждане на ДЗИ – септемврийска сесия.
 2. Подготовка за новата учебна година.
 3. Текущи въпроси и задачи.

 

Leave a Comment