Заповеди


    Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г.

за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година

за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2016 – 2017 година

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2016 – 2017 година