Спортен календар


СПОРТЕН КАЛЕНДАР

   за учебната 2019/2020 година

 

І. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

  1. Задълбочаване на знанията и усъвършенстване на спортната техника, тактика и физическа дееспособност на учениците.
  2. Подобряване на технико-тактическата подготовка и волевите качества на учениците.
  3. Формиране на способности за самооценка на постиженията, самостоятелност и умения за работа в училищни и извънучилищни дейности.

 

ІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

  1. Овладяване разнообразна и ефективна техника – тактическа подготовка.
  2. Участие в общински състезания по различен вид спорт.

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ

 

СПОРТНА ДЕЙНОСТ СРОК ОРГАНИЗИРА МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
1.    Спортен празник – По-активни, по-здрави, по-добри! 27.09.2019г. К. Грозев

С. Маринкова

М. Панчев

Училищен двор, салон
2.    Туристически поход за VIII клас октомври 2019г. К. Грозев

М. Панчев

Местност „Трите бора“
3.    Тенис на маса – индивидуален турнир февруари 2020г. С. Маринкова Физкултурен салон
4.    Волейбол

·      турнир между паралелките

·      турнир между класовете

 

февруари 2020г.

март 2020г.

С. Маринкова

М. Панчев

Физкултурен салон
5.    Баскетбол – турнир между класовете април 2020г. С. Маринкова Физкултурен салон
6.    Футбол

·      турнир между паралелките

·      турнир между класовете

 

април 2020г.

юни 2020г.

К. Грозев Училищен двор
7.    Таекуондо – представяне на спорта май 2020г. М. Панчев Училищен двор
8.    Волейболна среща между учители и ученици май 2020г. С. Маринкова

М. Панчев

Физкултурен салон
9.    Европейски ден на спорта в училище май 2020г. К. Грозев

С. Маринкова

М. Панчев

Училищен двор и прилежащите улици
10. Спортен празник на туризма юни 2020г. К. Грозев

С. Маринкова

Местност „Кирек“

 

 

ИЗГОТВИЛ:

Силвия Маринкова

УЧИТЕЛ ФВС