Етичен кодекс


Етичният кодекс е обсъден и приет на заседание на ПС от педагогическите специалисти с Протокол № 15/04.09.2017 г. в съответствие с чл. 175, ал.1,2 и3 от ЗПУО.

 

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на участниците в образователния процес (ученици, учители и родители) и регламентира етичните правила и норми на поведение между тях.

Чл. 2. Настоящият кодекс определя етичните правила за поведение на учениците, учителите и родителите в ПГ „Велизар Пеев” – гр. Своге и има за цел да съдейства за осъществяването на образователната мисия и училищните политики на гимназията, да утвърди организационна култура, да издига доброто име на образователната институция и да поддържа високо обществено доверие в нея.

Чл. 3. Дейността на училищната общност в ПГ „Велизар Пеев” се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, прозрачност, отговорност и отчетност.

Чл. 4. Всички участници в образователния процес са задължени да спазват действащото в Република България законодателство и да съдействат за провеждането на държавната политика в образованието, основаваща се на принципите на правовата държава.

Чл. 5. Участниците в училищната общност (ученици, учители и родители) в ПГ „Велизар Пеев” следват поведение, което не накърнява престижа на учебното заведение.

Чл. 6. Работещите с ученици педагогически специалисти изпълняват своите функции като се ръководят от основните човешки ценности и принципи:

(1) Юношеството е изключително важен период от живота на човека.

(2) Семейството е най- естествената среда за развитието на детето.

(3) Всеки човек притежава неповторима уникалност и стойност, които трябва да бъдат уважавани и зачитани.

(4) Всеки има право на свобода на словото и убежденията, доколкото това не нарушава същото право у другите.

(5) Всеки има право на себереализация, доколкото това не нарушава същото право у другите.

(6) Всеки има право да защитава интересите си, доколкото това не противоречи на интересите на общността.

(7) Всички членове на общността спазват върховенството на закона и създадените от самата нея правила.

Чл. 7. На всеки ученик е гарантирано правото на:

(1) Свобода на изразяване на мнение;

(2) Свобода на мисълта, съвестта и религията;

(3) Формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно

Чл. 8. Всеки ученик има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл. 9. Във всички случаи следва да се защитават по най- добър начин интересите на ученика.

Чл. 10. За всеки ученик, попаднал в риск, възниква спешна необходимост от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл. 11. Учениците с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.

 

Раздел ІІ

УЧЕНИЦИ

 

Чл. 11. Служителите в  ПГ „Велизар Пеев” основават практиката си на съвременните знания за човешкото развитие и познаването на индивидуалните особености на ученика работят винаги в най- добрия за него интерес.

Чл. 12. Да се разбира и уважава уникалността на всеки ученик.

Чл. 13. Да се създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на ученика.

Чл. 14. Да се осигуряват на учениците с увреждания и СОП равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

Чл. 15. Да не се участва в практики, които не зачитат достойнството на ученика или са опасни и вредни за неговото здраве и развитие.

Чл. 16. Да не се участва в практики , които дискриминират, ограничават или привилегироват по някакъв начин учениците на основата на раса, народност, етническа принадлежност, пол,произход, религия, език или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл. 17. При постъпила информация или съмнение за насилие, както и за действия или бездействия, които заплашват здравето или сигурността на ученика да се информират органите за закрила на детето.

Чл. 18. Учениците от ПГ,,Велизар Пеев’’ спазват следните норми на етично поведение:

(1) да проявяват самоуважение и уважение към другите и да поемат отговорност за поведението си;

(2) да познават и спазват приетите правила и реда в училище;

(3) да не пречат на останалите при упражняване на техните права и задължения;

(4) да не допускат насилие и тормоз в общуването си с околните, да не провокират и участват в конфликти, да не използват груб език, обидни думи и злепоставяне на съученици, учители и родители;

(5) да се стремят към разбиране, толерантност и подкрепа спрямо хората в неравностойно положение, включително спрямо учениците със СОП;

(6) да идват в училище в приличен и чист външен вид, стремейки се да изглежда по начин, съответстващ на средата;

(7) да се грижат за чистотата в училище и да пазят училищното имущество;

Чл. 19. Учениците не нарушават гражданските права на други хора, включително съученици, учители, служители и родители като ги снимат и записват с цел оклеветяване и заплашване и разпространяват записите чрез различни медии без тяхно знание и съгласие; не качват и споделят каквато и да е лична информация за другите.

Чл. 20. Учениците, като част от училищната общност, спазват правилата за безопасно поведение в интернет и етично използване на социалните мрежи.

 

Раздел ІІІ

РОДИТЕЛИ

 

Чл.21. Зачитане на достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичай, език, убеждения. Уважаване на семейните ценности при възпитанието на ученика.

Чл.22. Зачитане на правото на семейството да бъде информирано за:

(1) начина, по който се работи с ученика;

(2) всички решения, отнасящи се до ученика;

(3) всички проекти включващи ученика. Не се допуска участие в изследователски проекти, които могат по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на ученика, като се дава възможност на родителите да упражнят правото си на отказ, без да изпитват чувство на вина.

Чл. 23. Да не се използват служебните отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не се влиза в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата с ученика.

Чл. 24. Осигуряване на конфиденциалност на информацията и зачитане на правото на семейството на личен живот, освен в случаите, при които има основания да се счита, че са нарушени правата на детето.

Чл. 25. Служителят опазва данните и личната информация на родителите и учениците, станали му известни при или по повод изпълнението на служебните задължения, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Чл. 26. Родителите, като част от училищната общност, се стремят да работят в сътрудничество с учителите и ръководството на училището както в интерес на своето дете, така и в интерес на останалите ученици.

Чл. 27. Родителите нямат право да решават каквито и да е проблеми с ученик в отсъствие на негов родител.

Чл. 28. Родителите носят отговорност за поведението на децата си и последствията от поведението им.

Чл. Родителите зачитат професионалната компетентност на учителите, техните права и лично достойнство.

Чл. 29. Родителите не злепоставят учителите и не изказват критика към тях в присъствие на децата си.

Чл. 30. Родителите не предявяват претенции към учителите относно учебни програми и други регламенти в училище, които имат общозадължителен характер за цялата образователна система.

 

Раздел ІV

ЛИЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

 

Чл. 31. Учителите и служителите в ПГ „Велизар Пеев” подпомагат органите на държавната власт с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната образователна и училищна политики.

Чл. 32. Учителите и служителите в ПГ „Велизар Пеев” спазват служебната йерархия и стриктно изпълняват актовете и заповедите на горестоящите органи и служители от администрацията.

Чл. 33. В своите колегиални взаимоотношения педагогическите специалисти се ръководят от принципите на лоялност, взаимно уважение, сътрудничество, коректност, зачитане на достойнството на другия, уважаване правото му на личен живот, толерантност към различията в мненията.

Чл. 34. Педагогическите специалисти участват активно в процеса на подобряване качеството на работата в институцията като се отнасят внимателно и открито, с необходимото уважение и отзивчивост.

Чл. 35. Педагогическите специалисти изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, създавайки условия на принципност и равнопоставеност.

Чл. 36. При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот учителите, служителите и училищното ръководство, следват поведение, което не уронва престижа на училището като:

(1) Спазват вътрешните правила, приети в училището;

(2) Не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави;

(3) Уважават и зачитат правото на мнение на останалите участници в образователния процес;

(4) Стремят се да избягват в поведението си конфликтни ситуации;

(5) Спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното положение и на институцията, която представляват;

(6) Не участват в прояви, с които биха могли да накърнят престижа на училището или достойнството на другите;

(7) Не уронват доброто име и не поставят под съмнение професионализма на колегите си чрез неуместни изявления или действия пред други лица;

(8) Не злепоставят колегите си и не изказват критика към тях пред останалите участници в образователния процес или други лица;

(9) Поставят пред своя ръководител проблемите, с които се сблъскват в процеса на работата, спазвайки добрия тон и колегиални отношения;

(10) Противодействат на корупционни прояви и на други неправомерни действия в училището.

Чл. 37. Учителите, служителите и училищното ръководство не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения, на техните решения или да нарушат професионалния им подход по определени въпроси.

Чл. 38. Учителите, служителите и училищното ръководство не могат да упражняват дейности, посочени в законодателството като несъвместими техните задължения и отговорности, както и да получават доходи от такива дейности.

Чл. 39. Учителите и служителите не трябва да позволяват да бъдат поставяни или да изглеждат поставени в положение на зависимост от когото и да било. Те не трябва да вършат работата си по начин, допускащ влияние от друг.

Чл. 40. Учителите и служителите не трябва да изразяват лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на учебното заведение.

Чл. 41. Учителите и служителите опазват повереното им имущество с грижата на добър стопанин и не допускат използването за лични цели.

Чл. 42. Учителите и служителите информират своевременно непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество.

Чл. 43. Учителите и служителите в изпълнение на заеманата длъжност, трябва да осигурят ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са им поверени. Те не трябва да бъдат използвани за лични цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е изрично предвидено.

Чл. 44. Учителите, служителите и училищното ръководство трябва да извършват необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която са отговорни или им е известна. Те използват данните и документите в училище единствено по повод изпълнение на служебните си задължения и при спазване правилата за защита на информацията.

Чл. 45. Учителите и служителите опазват данните и личната информация както на родителите и учениците, така и на колегите си при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, освен в случаите на изрично съгласие от тяхна страна.

Чл. 46. Педагогическите специалисти не използват електронни средства за комуникация, както и интернет – социални мрежи и електронна поща, за оклеветяване, заплашване и злепоставяне на участниците в образователния процес.

Чл. 47. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на комисията по етика и на училищното ръководство.

 

Раздел V

 

МОРАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Чл. 48. Общуването между участниците в образователния процес се основава на сътрудничество и ефективна комуникация.

Чл. 49. Всички участници в образователния процес са длъжни да се придържат към поведение, което не провокира конфликтни ситуации, а при възникването им, да се стремят към безопасно разрешаване, като контролират емоциите и реакциите си, независимо от обстоятелствата и държанието на външните лица.

Чл. 50. Недопустимо е отправянето на обиди между участниците в образователния процес, както и дискриминационни прояви и насилие в отношенията помежду им.

Чл. 51. Не се опуска злепоставяне, оклеветяване и заплашване между участниците в образователния процес чрез използване на електронни средства за комуникация, както и интернет – социални мрежи и електронна поща.

Чл. 52. Ученици и родители уважение към педагогическите специалисти и непедагогическия персонал.

 

 

Раздел VІ

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

 

Чл. 53. За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към училищната общност се създава Комисия по етика.

Чл. 54. Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от 3 години.

Чл. 55. Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаване на Етичния кодекс.

Чл. 56. Комисията по етика:

(1) Разглежда сигнали, свързани със спазването на настоящия кодекс;

(2) Дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс на училищната общност.

Чл. 57. Комисията по етика упражнява действия в съответствие с вътрешните правила за работа на етичната комисия.

Чл. 58. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в Комисията по етика.

Чл. 59. Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и изготвя доклад до директора след приключване на случая.

Чл. 60. При установено неспазване на Етичния кодекс Комисията предлага на директора налагане на санкция.

Чл.61. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред Педагогическия съвет на училището.

Чл. 62. При неспазване на нормите на поведение в Етичния кодекс учениците и педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда, Правилника за вътрешния трудов ред и Правилника за дейността на училището.

 

Раздел VІІ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

 

Чл. 63. Настоящите вътрешни правила уреждат условията и реда на работа на Комисията по етика. Те конкретизират механизмите и действията на комисията в случай на нарушаване на Етичния кодекс като гарантират спазване на високи стандарти на етично поведение.

Чл. 64. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начините за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и предприемане на последващи мерки при прилагането на Етичния кодекс за поведението на учителите и служителите в ПГ „Велизар Пеев”. Под „нарушения на Етичния кодекс” по смисъла на тези правила се разбират следните групи прояви в тяхното поведение:

(1) Действия и/или бездействия, водещи до разрушаване на доверието към училището;

(2) Грубо отношение към участниците в образователния процес, проявено неуважение, незачитане на правата и достойнството на личността и допускане на прояви на дискриминация поради етнически, религиозни и други причини;

(3) Прояви на накърняване на авторитета на участниците в образователния процес и на престижа на учебното заведение, допуснати в и извън него;

(4) Прояви на недобросъвестно и некомпетентно изпълнение на възложените функции и накърняване на интересите на други лица.

Чл. 65. Сигналите за нарушенията се приемат в училището и се регистрират в дневник за входяща/изходяща кореспонденция.

Чл. 66. Регистрираните сигнали се разглеждат от Комисията по етика в училището, избрана от ПС и назначена със заповед на директора.

Чл. 67. Комисията по етика е в 5 членен състав.

Чл. 68. Всички постъпили сигнали се разглеждат от комисията и тя се произнася с мотивирано становище в законовите срокове.Заседанието се протоколира.

Чл. 69. Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали.

Чл. 70. Решенията в комисията по Етика се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство (50% + 1).

Чл. 71. Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в тридневен срок от постъпването му.

Чл. 72. При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка и разговор със свидетели на нарушението.

Чл. 73. При невъзможност случаят да се разреши на едно заседание, се насрочва последващо такова в тридневен срок след първото.

Чл. 74. При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и дисциплинарни нарушения, преписката се докладва на директора за вземане на дисциплинарни мерки по Кодекса на труда.

Чл. 75. За предприетите мерки и наложени санкции се уведомява Председателя на комисията по етика и лицето, подало сигнала.

Чл. 76. При първоначално постъпване на работа всеки учител и служител се запознава с Етичния кодекс и настоящите вътрешни правила срещу подпис.

 

Раздел VІІІ

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл. 77. Конфликт на интереси възниква тогава, когато служителят има личен интерес и той му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на служебните задължения.

(1) Педагогическите специалисти не могат да извършват платени образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподават.

(2) Педагогическите специалисти не могат да използват служебното си положение за лично и на семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда.

(3) Педагогическите специалисти трябва да избягват всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт те са длъжни да информират веднага ръководителите си.

(4) Педагогическите специалисти не трябва да допускат възможност друг служител да ги поставя в реален или предполагаем конфликт на интереси.

(5) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията на ръководителя им педагогическите специалисти не могат да се оттеглят от служебните си задължения, които са причина за възникването на конфликта.

 

Раздел ІХ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 78. Етичният кодекс е насочен към всички участници в образователния процес, които трябва да се запознаят с текста му, публикуван на достъпно място.

Чл. 79. Педагогическите специалисти в ПГ „Велизар Пеев” се запознават с Кодекса срещу подпис при първоначално встъпване в длъжност. Непосредственият ръководител е длъжен да запознае лицето с разпоредбите на този кодекс.

Чл. 80. Настоящият етичен кодекс влиза в сила от момента на приемането му от Педагогическия съвет и утвърждаването му от директора на учебното заведение.