ГРАФИК за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда и на присъствено обучение в Професионална гимназия „Велизар Пеев“ за периода 12.11.2020г. до 23.12.2020г.


На основание насоките получени от МОН и Заповед № РД 9105-382/09.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, ПС към ПГ «Велизар Пеев» взе следното решение:

  • От 12.11.2020г. до 20.11.2020г. вкл. – продължава обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за всички ученици от VІІІ до ХІІ клас
  • От 23.11.2020г. до 04.12.2020г. вкл. – присъствено обучение за учениците от VІІІ, ІХ и Х клас, ОРЕС за учениците от ХІ и ХІІ клас
  • От 07.12.2020г. до 18.12.2020г. вкл. – присъствено обучение за учениците от ХІ и ХІІ клас, ОРЕС за учениците от VІІІ, ІХ и Х клас
  • От 21.12.2020г. до 23.12.2020г. вкл. – обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от VІІІ до ХІІ клас

 

За периода на преустановяване на присъствения образователен процес, за съответните паралелки, продължава обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Учебният процес се осъществява синхронно в платформата Google Classroom, като се спазват дневното и седмичното разписание на часовете.

Leave a Comment