Важна информация за ученици и родители


На основание Заповед № РД 09-3158/ 11.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и Решение на ПС /Протокол №5/ 23.11.2020 г./ всички ученици от ПГ „Велизар Пеев“ преминават на обучение от разстоянние в електронна среда /ОРЕС/ от 24.11.2020г. до 04.12.2020г. включително.

От 07.12.2020г. се планира обучението да се възобнови по следния график:

Период Присъствено обучение ОРЕС
От 07.12.2020г. до 18.12.2020г. VІІІ, ХІ и ХІІ клас ІХ и Х клас
От 21.12.2020г. до 23.12.2020г. VІІІ, ІХ и Х клас ХІ и ХІІ клас

               

За периода на преустановяване на присъствения образователен процес се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Учебният процес се осъществява синхронно в платформата Google Classroom, като се спазват дневното и седмичното разписание на часовете.

Leave a Comment