Стипендии


Срок за подаване на документи за стипендия за II-ри учебен срок 08.02.2018г. – 18.02.2018г.

Необходими документи:

I.За отличен успех – от 5,50 до 6,00:

  1. Молба-декларация, в която е посочен успеха от I срок на учебната  2017/2018, заверена с подпис на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех.
  2. II. За социална стипендия:
  3. Mолба-декларация по образец, в която е посочен успех от I-ви срок на учебната 2017/2018г. от 4,50 до 5,49, заверена с подписа на класния ръководител.
  4. Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца – от м. юли 2017 г. до м. декември 2017 г. включително.
  5. Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/ за периода – от м. юли 2017 г. до м. декември 2017 г. включително., а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това, пак за същия период / от м. юли 2017 г. до м. декември 2017 г. включително. /.
  6. Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от м. юли 2017 г. до м. декември 2017 г. включително.. Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда трудовата им книжка – оригинал за сверяване, след което се връща и копие от първата и последната страница, на която има записвания. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия за периода от от м. юли 2017 г. до м. декември 2017 г. включително.. включително.
  7. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има учaщи братя или сестри прилага служебна бележка от учебното заведение в което учат, в която да е посочена получаваната от брата или сестрата стипендия от от м. юли 2017 г. до м. декември 2017 г. включително., а ако не е получавана стипендия – служебна бележка удостоверяваща това /за същия период/.
  8. За да се отпусне социална стипендия месечният доход на член от семейството за периода от от м. юли 2017 г. до м. декември 2017 г. включително трябва да е под установената за страната минимална работна заплата осреднена за последните шест месеца – 460.00 лв.

Leave a Comment