ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ


в VIII клас за учебната 2018/2019 година

 

Документи за участие в класирането при осъществяване на държавния план–прием на ученици в VІІІ клас  по чл. 142, ал.3, т. 1 от ЗПУО и заповед № РД 10 – 261/24.04.2018 г., началникът на РУО София – регион е определил за училище–гнездо за община Своге:

ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге /код 12/

Директорът на посоченото училище и училищната комисия изпълняват задълженията си съгласно изискванията на Наредба №10 от 01.09.2016 г. за оргнизация на дейностите в училищното образование /Раздел ІІІ/, т. VІІІ от Приложение 1 към Заповед № РД 09 – 628/29.03.2018г. и при спазване на графика на дейностите , утвърден със Заповед №РД 09 – 4135/29.08.2017. на министъра на образованието и науката.

Подаването на документи за първо класиране започва на 20.06.2018г.

Leave a Comment